Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 22/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 30/11/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài

3 - 9

10 - 17

18 - 26

27 - 35

36 - 44

45 - 53

Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn tiền xử lý và sấy đến hoạt độ của hệ enzyme peroxidase và màu sắc của bột sa kê (Artocarpus altilis)
TRẦN THỊ MINH THƯ, NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, TRẦN THỊ THÙY LINH, LÊ VŨ LAN PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ NGỌC THỨ, NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

54 - 61

62 - 69

70 - 77

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt đô thị của cây Chuối hoa (Canna generalis) và Bách thủy tiên (Echinodorus cordifolius)
ĐÀO HOÀNG NAM, LÂM CHÍ KHANG, LÂM NGUYỄN NGỌC NHƯ, VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO, TRẦN THỊ HUỲNH THƠ, NGUYỄN THỊ DIỄM MỸ, TRƯƠNG CÔNG PHÁT, NGÔ THỤY DIỄM TRANG

78 - 86

Đặc điểm hình thái, vật hậu và tái sinh của loài ràng ràng mít (Ormosia balansae Drake) tại vùng Tây Bắc
TRẦN THỊ MAI SEN, LÊ HỒNG LIÊN, ĐỖ THỊ QUẾ LÂM, NGUYỄN THANH THỦY VÂN, PHẠM THỊ QUỲNH

87 - 95

96 - 105

106 - 114

115 - 122

123 - 129