Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3/2023

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/02/2023
Danh sách bài

3-11

12-17

Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen ngô thực phẩm dựa trên đặc điểm nông học và chỉ thị phân tử SSR
NGUYỄN TRUNG ĐỨC, PHẠM QUANG TUÂN, NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH, NGUYỄN QUỐC TRUNG, VŨ VĂN LIẾT.

18-29

30-36

37-44

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây la hán quả (Siraitia grosvenorii)
HOÀNG THỊ NHƯ NỤ, NGUYỄN THỊ XUYÊN, LÊ THỊ QUỲNH NGA, ĐINH THANH GIẢNG, VŨ HOÀI SÂM.

45-50

51-59

60-68

Ảnh hưởng của xử lý nước nóng và chế phẩm bảo quản đến khả năng bảo quản quả chanh dây

TRẦN THỊ KIM OANH, ĐẶNG THỊ SÁU, LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG, LÂM ĐÔNG PHỐ, PHẠM THỊ THANH TĨNH.

69-76

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp

NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN, NGUYỄN TRUYỀN, TRẦN THỊ KIM HỒNG, NGUYỄN CÔNG THUẬN, KIM LAVANE.

77-86

87-100