Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9/2022MỤC LỤC

 

HOÀNG THỊ GIANG, TRẦN HIỀN LINH, NGÔ MINH ANH. Đánh giá khả năng chịu hạn của các giống lúa Japonica địa phương Việt Nam

3-11

TRỊNH THỊ SEN. Sinh trưởng và năng suất của khoai lang làm rau ăn lá tại các mức bón phân hữu cơ khác nhau ở Thừa Thiên - Huế

12-20

NGUYỄN NGỌC THÀNH, NGUYỄN VĂN VƯỢNG, HÀ CHÍ TRỰC. Ảnh hưởng của biện pháp phân giải Paclobutrazol lưu tồn trong đất và lượng bón đạm, lân đến năng suất, phẩm chất xoài Cát Hòa Lộc, tỉnh Tiền Giang

21-27

NÔNG PHƯƠNG NHUNG. Ảnh hưởng của phân bón, phương thức trồng đến sinh trưởng và khả năng phòng chống sâu đục ngọn rừng trồng Lát hoa tại tỉnh Hòa Bình

28-33

NGUYỄN THANH THỦY. Ảnh hưởng của bổ sung bột tỏi lên khả năng sinh trưởng gà tây

34-40

LƯƠNG ĐỨC THIỆN, TRẦN VĂN TIẾN, LÊ THỊ CẨM HÀ, NGUYỄN  VĂN TÚ. Đánh giá hiện trạng nuôi chim yến nhà (Aerodramus fuciphagus amechanus) và phạm vi tác động tiếng ồn của âm lượng nhà nuôi chim yến ở một số khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh

41-49

NGỤY MINH HOÀNG, LẠI QUỐC ĐẠT, NGUYỄN HOÀNG DŨNG, CHÂU TRẦN DIỄM ÁI, ĐOÀN NGỌC THỤC TRINH, NGUYỄN MINH QUÂN, LÂM GIA NGỌC, TRẦN KIỀU MINH TÚ, HÀNG MỸ PHỤNG, LÊ UYÊN. Tính chất vật lý và thành phần hóa học của cà phê nhân Tây Nguyên

50-59

LÝ HỒNG HƯƠNG HẠ, TRẦN TRUNG TRĨNH, ĐẶNG THỊ LỆ THỦY, VÕ THỊ BÍCH NGỌC, ĐỖ CHIẾM TÀI. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của lá Trâm mốc

60-65

LÊ MINH TUẤN, NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, NGUYỄN LÊ KIM PHỤNG, LÊ THU THỦY. Xây dựng phương pháp phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật họ Cúc sử dụng QuEChERS AOAC 2007.01 trên thiết bị GC/MS/MS

66-71

ĐINH HỮU ĐÔNG, NGUYỄN CÔNG BỈNH. Ảnh hưởng của thời gian thủy phân và loại enzyme đến quá trình thủy phân sụn cá hồi (Salmon salar) thu chondroitin sulfate bằng protease

72-79

NGUYỄN THÙY NGUYÊN, NGUYỄN HOÀNG TUẤN, LƯƠNG HỒNG BỘI NGÂN, TRẦN VĂN TỶ, LÊ ANH TUẤN, HUỲNH VƯƠNG THU MINH. Biến động mực nước và chất lượng nước dưới đất: Nghiên cứu tại tầng qp2-3  thuộc bán đảo Cà Mau, Việt Nam

80-88

TRẦN THỊ LIÊN, CAO NGỌC GIANG, NGUYỄN MINH HÙNG, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, LÊ ĐỨC THANH, LÊ HỒNG SƠN, NGÔ THỊ MINH HUYỀN. Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

89-98

NGUYỄN VĂN BÌNH, HỒ NHẬT LINH, LÊ ĐÌNH HUY, NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN. Ảnh hưởng của dồn điền đổi thửa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và áp dụng cơ giới hóa tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế

99-108

ĐỖ VĂN NHẠ, HOÀNG HỒNG QUÂN. Nghiên cứu đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2011 đến năm 2020

109-116

LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG. Động lực học tập xã hội chuyển đổi của nông hộ nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu tại phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

117-124

CONTENTS

 

HOANG THI GIANG, TRAN HIEN LINH, NGO MINH ANH. Screening of drought tolerance potential of a collection of Vietnamese Japonica traditional rice varieties

3-11

TRINH THI SEN. Growth and yield of sweet potato using for vegetable at the different doses of organic fertilizer in Thua Thien - Hue

12-20

NGUYEN NGOC THANH, NGUYEN VAN VUONG, HA CHI TRUC. Effects of discovering Paclobutrazol store in soil and national fertilizer and pharmacological province on yearl and quality of Cat Hoa Loc mango, Tien Giang province

21-27

NONG PHUONG NHUNG. Effects of fertilizers and forest planting methods on the growth and possibility to prevention of shoot tip borer of Chukrasia tabularis plantation in Hoa Binh province

28-33

NGUYEN THANH THUY. Effect of dietary garlic powder levels on growth performance of turkey

34-40

LUONG DUC THIEN, TRAN VAN TIEN, LE THI CAM HA, NGUYEN VAN TU. Assessment of the current situation of farming swiftlets (Aerodramus fuciphagus amechanus) and noise impacts of the volume of swiftlet farming houses in some area in Ho Chi Minh city

41-49

NGUY MINH HOANG, LAI QUOC DAT, NGUYEN HOANG DUNG, CHAU TRAN DIEM AI, DOAN NGOC THUC TRINH, NGUYEN MINH QUAN, LAM GIA NGOC, TRAN KIEU MINH TU, HANG MY PHUNG, LE UYEN. Physical properties and chemical compositions of central Highlands green coffee beans

50-59

LY HONG HUONG HA, TRAN TRUNG TRINH, DANG THI LE THUY, VO THI BICH NGOC, DO CHIEM TAI. Phytochemical constituents and anti - oxidant activity of the leaf extract from Syzygium cumini (L.)

60-65

LE MINH TUAN, NGUYEN NGOC PHUONG, NGUYEN LE KIM PHUNG, LE THU THUY. Developing a method of analyzing pesticides residues using QuEChERS AOAC 2007.01 on GC/MS/MS equipment

66-71

DINH HUU DONG, NGUYEN CONG BINH. Effects of hydrolytic time and enzyme types to the hydrolytic of salmon cartilage collect chondroitin sulfate sulfate by protease

72-79

NGUYEN THUY NGUYEN, NGUYEN HOANG TUAN, LUONG HONG BOI NGAN, TRAN VAN TY, LE ANH TUAN, HUYNH VUONG THU MINH. Fluctuation of groundwater level and quality: A case study of qp2-3 aquifer in Ca Mau peninsula, Vietnam

80-88

TRAN THI LIEN, CAO NGOC GIANG, NGUYEN MINH HUNG, NGUYEN XUAN TRUONG, LE DUC THANH, LE HONG SON, NGO THI MINH HUYEN. Diversity of medicinal plant resources in Con Dao National Park, Ba Ria-Vung Tau province

89-98

NGUYEN VAN BINH, HO NHAT LINH, LE DINH HUY, NGUYEN THI TUYET LAN. Effects of land consolidation on the efficiency of agricultural land use and the application of mechanization in Phong Dien district, Thua Thien - Hue province

99-108

DO VAN NHA, HOANG HONG QUAN. Research on results of the realization of land use planning in Huong Son district, Ha Tinh province from 2011 to 2020

109-116

LE THI HONG PHUONG. Dynamics of transformative social learning of aquacultural households to climate change adaptation in the Tam Giang lagoon, Thua Thien - Hue province

117-124