Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 8/2022MỤC LỤC

 

LÊ QUÝ TƯỜNG, LÊ QUÝ TÙNG. Nghiên cứu, khảo nghiệm giống ngô nếp lai QT516 tại Quảng Ngãi

3-9

NGUYỄN PHƯƠNG TRÚC HUYỀN, VÕ THỊ BÍCH THỦY, TRƯƠNG VĨNH KỲ, NGUYỄN HÀ KIỀU KHANH, LÝ NGỌC THANH XUÂN, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm đến sinh trưởng và năng suất dưa lê Kim Cô Nương trồng trên đất phù sa trong đê 

10-15

HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG, TRẦN QUANG HẢI, LƯU MINH CÚC, NGUYỄN QUANG TIN. Kết quả nghiên cứu đa dạng di truyền của một số dòng đậu xanh triển vọng

16-21

BÙI MINH TRÍ, NGUYỄN CAO KIỆT, PHAN HẢI VĂN, TRỊNH VIỆT NGA. Ảnh hưởng của Trehalose, 6-Benzylaminopurine, HB-101 và một số nguyên tố dinh dưỡng đến sự nảy mầm hạt giống cải xanh (Brassica juncea (L.) Czern)

22-27

LƯƠNG THỊ HOAN, TRỊNH THỊ NGA, NGUYỄN ĐĂNG MINH CHÁNH. Xác định năng suất tinh dầu và hàm lượng axit chlorogenic của một số giống cúc hoa (Chrysanthemum) trồng thử nghiệm tại Hà Nội 

28-34

ĐẶNG MINH QUÂN, HUỲNH THẾ PHƯƠNG, PHẠM THỊ BÍCH THỦY, NGUYỄN TRỌNG HỒNG PHÚC. Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc chữa trị các bệnh về gan ở vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang

35-44

CHU TRUNG KIÊN, NGUYỄN THỊ LAN ANH. Xác định nồng độ nano Cu2O-Cu/alginate phòng trừ hiệu quả bệnh đốm nâu trên cây thanh long ruột đỏ (Hylocereus costaricensis)

45-51

NGUYỄN THỊ YẾN MAI. Nghiên cứu tình hình bệnh viêm da trên chó và đánh giá hiệu quả điều trị tại Phòng mạch thú y Dương Vet, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

52-58

LÊ THỊ NGỌC HÂN, TRỊNH THỊ TUYẾT HOA, VÕ THỊ NGỌC ĐIỆP, NGUYỄN VĂN THÀNH. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn Bacillus sp. có khả năng tổng hợp protease từ sản phẩm đậu nành lên men

59-66

NGUYỄN THỊ HẠNH, NGUYỄN ĐÌNH NAM, NGUYỄN THỊ THẢO, NGUYỄN VĂN HƯNG. Ảnh hưởng của chế độ bảo quản đến một số chỉ tiêu chất lượng của tỏi nguyên liệu

67-72

LÊ NGUYỄN THIÊN PHÚC, NGUYỄN MINH THÀNH. Đánh giá ảnh hưởng của các loại thảo dược lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng thịt của tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)

73-80

NGUYỄN VĂN SO, LÊ ANH TUẤN. Đánh giá tình hình nuôi và quản lý vùng nuôi cá thát lát cườm (Notopterus chitala) ở tỉnh Hậu Giang trên cơ sở ứng dụng GIS

81-88

ĐỖ THỊ TÁM, NGUYỄN DUY KIÊN, PHẠM ANH TUẤN, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

89-100

CONTENTS

 

LE QUY TUONG, LE QUY TUNG. Resreach for breeding and testing of hybrid waxy corn variety QT516 in Quang Ngai provinces

3-9

NGUYEN PHUONG TRUC HUYEN, VO THI BICH THUY, TRUONG VINH KY, NGUYEN HA KIEU KHANH, LY NGOC THANH XUAN, NGUYEN QUOC KHUONG. Effects of N2-fixing bacteria on growth and yield of canary melon Kim Co Nuong in alluvial soil in dyke

10-15

HOANG THI LAN HUONG, TRAN QUANG HAI, LUU MINH CUC, NGUYEN QUANG TIN. Research on genetic diversity of prospective mung been germplasms

16-21

BUI MINH TRI, NGUYEN CAO KIET, PHAN HAI VAN, TRINH VIET NGA. Effects of Trehalose, 6 - Benzylaminopurine and HP - 101 on Brassica juncea (L.) Czern seed germination

22-27

LUONG THI HOAN, TRINH THI NGA, NGUYEN DANG MINH CHANH. Determination of essential oil yield and chlorogenic axit content of Chrysanthemum varieties growing in Ha Noi

28-34

DANG MINH QUAN, HUYNH THE PHUONG, PHAM THI BICH THUY, NGUYEN TRONG HONG PHUC. Diversity of medicinal plant resources in liver disease treatment in Bay Nui area, An Giang province

35-44

CHU TRUNG KIEN, NGUYEN THI LAN ANH. Determination of Cu2O - Cu/alginate nano particle concentrations for effectively controlling of brown spot disease on the dragon fruit Hylocereus costaricensis

45-51

NGUYEN THI YEN MAI. Research on the situation of dermatitis in dogs at Duong Vet veterinary clinic, My Tho city, Tien Giang province

52-58

LE THI NGOC HAN, TRINH THI TUYET HOA, VO THI NGOC DIEP, NGUYEN VAN THANH. Isolation and selection Bacillus sp. to be able to synthesis protease from fermented soybean products

59-66

NGUYEN THI HANH, NGUYEN DINH NAM, NGUYEN THI THAO, NGUYEN VAN HUNG. Effect of storage on the quality of garlic

67-72

LE NGUYEN THIEN PHUC, NGUYEN MINH THANH. Effects of herbal extracts incorporated into commercial feed on growth performance, survival and meat quality of the white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)

73-80

NGUYEN VAN SO, LE ANH TUAN. Assessment of the cultural situation and farming area management of notopterus chitala in Hau Giang province on the basis of GIS application

81-88

DO THI TAM, NGUYEN DUY KIEN, PHAM ANH TUAN, NGUYEN THI HONG HANH. Assess the situation of implementation of land use planning and plan Hoang Mai town, Nghe An province

89-100