Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 7/2021MỤC LỤC

 

BÙI LÊ VINH. Tổng quan về mô hình Làng Nông Thuận Thiên (LNTT) phục vụ lồng ghép với xây dựng nông thôn mới theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

3-15

NGUYỄN HỮU KIÊN, NGUYỄN THỊ HÒA, LÊ THỊ MAI HƯƠNG, NGUYỄN TRUNG ANH, ĐINH THỊ MAI THU, TỐNG THỊ HƯỜNG, ĐINH THỊ THU NGẦN, LÊ THỊ MINH THÀNH, NGUYỄN VĂN ĐỒNG. Thiết kế vector biểu hiện thực vật mang gen cry2Ab3 có hoạt tính kháng sâu đục quả đậu tương Etiella zinkenella

16-24

NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THÙY DUNG, LÝ NGỌC THANH XUÂN, TRẦN NGỌC HỮU, TRẦN CHÍ NHÂN, NGUYỄN HOÀNG ANH, NGUYỄN THỊ THANH XUÂN. Ảnh hưởng của vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía có khả năng cung cấp  ọ  - Aminolevulinic axít để tăng sinh trưởng và năng suất lúa trồng trên đất mặn Hồng Dân - Bạc Liêu                   

25-32

ĐOÀN HỮU CƯỜNG, NGUYỄN KIM THỦY, PHAN DIỄM QUỲNH, HÀ THỊ LOAN, LÊ NHỰT DUY, DƯƠNG HOA XÔ. Khảo sát khả năng kết hợp của một số dòng dưa lưới (Cucumis melo L.) ưu tú đời I­8

33-39

PHẠM HÙNG CƯƠNG, HOÀNG THỊ HẢI, ĐỚI HỒNG HẠNH, NGUYỄN TIẾN HƯNG. Nghiên cứu phục tráng và xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác nguồn gen bí xanh Pỉn xanh Tân Lạc

40-48

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, CHU THỊ BÍCH NGỌC, NGUYỄN PHƯƠNG QUÝ, NGUYỄN TRỌNG AN. Ảnh hưởng của giá thể đến sự ra rễ và của phân bón NPK đến sinh trưởng cây hoa bướm Viola (Viola tricolor L.) trồng chậu tại Phú Thọ

49-53

TRẦN BÁ LINH, NGUYỄN QUỐC HẬU, ĐẶNG DUY MINH, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Ảnh hưởng của vật liệu nuôi đến sự sinh trưởng và chất lượng phân trùn quế (Perionyx excavatus)

54-62

LÂM VĂN MÂN, NGUYỄN LỆ HÀ, LÝ GIA PHÚC, TRỊNH NGUYÊN HẰNG, LÊ THỊ NGỌC MAI, SLEN LIÊN VÂN. Ảnh hưởng của một số thông số lên men đến chất lượng của hỗn hợp dịch quả thanh long và dứa

63-68

ĐẶNG THỊ TUYẾT NGÂN, PHẠM NHƯ QUỲNH, PHẠM ĐỨC CHINH, VŨ NGỌC HÀ, CUNG THỊ TỐ QUỲNH, NGUYỄN MINH TÂN. Đánh giá tác động của quá trình hạ thủy phần mật ong bằng công nghệ JEVA lên một số chỉ tiêu hóa lý của mật ong hoa cà phê

69-76

NGUYỄN VĂN LỢI. Xác định hàm lượng chế phẩm sinh học phù hợp để bảo quản quả mận Mộc Châu 

77-85

NGUYỄN THỊ HẠNH, TRẦN THỊ MAI, NGUYỄN VĂN HƯNG. Khảo sát sự biến đổi một số chỉ tiêu chất lượng của quả nhãn lồng Hưng Yên ở giai đoạn cận thu hái

86-93

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM, MAI THỊ TUYẾT NGA, LÝ NGUYỄN BÌNH. Nghiên cứu sự phát triển của mật số vi sinh vật chỉ thị vệ sinh và hàm lượng tổng nitơ bazơ bay hơi trên phi lê cá rô phi trong quá trình bảo quản ở nhiệt độ thấp

94-100

VŨ VI AN, NGUYỄN NGUYỄN DU, NGUYỄN VĂN PHỤNG. Khái quát về nghiên cứu cá di cư bằng phương pháp phân tích thành phần hóa học trong đá tai và khả năng áp dụng ở Việt Nam

101-108

THÁI THANH BÌNH, LÊ PHI HÙNG. Hiện trạng kỹ thuật và giải pháp phát triển nghề nuôi cá lồng ở hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái

109-115

LÊ HỒNG MY, MAI BÁ THIÊN PHƯỚC, DƯƠNG NGUYỄN DUY TUYỀN, TRẦN THỊ THANH KHƯƠNG. Đông lạnh tinh trùng lợn bằng phương pháp thủy tinh hóa

116-121

NGUYỄN THỊ MY, NGUYỄN QUỐC HUY, NGUYỄN VĂN QUẢNG. Thành phần loài và phân bố của mối (Isoptera) ở Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh Quảng Nam

122-126

PHẠM TIẾN BẰNG, NGUYỄN HỒNG HẢI, LÊ VIỆT DŨNG, NGÔ VĂN CẦM. Nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến mật độ tái sinh loài Xoay (Dialium cochinchinensis Pierre) tại Gia Lai 

127-132

LÊ HỒNG LIÊN, HOÀNG THANH SƠN, TRỊNH BON, NGUYỄN VĂN TUẤN, NINH VIỆT KHƯƠNG, TRIỆU THÁI HƯNG, BÙI THẾ ĐỒI, TRẦN THỊ YẾN. Đa dạng thực vật rừng trên núi đá vôi tại Vườn Quốc gia Cát Bà, thành phố Hải Phòng

133-141

PHAN THANH HÀ, LÊ VĂN THƠ. Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

142-150

BÙI THỊ NGỌC DUNG, NGUYỄN TUẤN ANH. Đánh giá tiềm năng tài nguyên đất nông nghiệp phục vụ cho sản xuất cây lương thực và cây công nghiệp hàng hóa vùng Tây Nguyên

151-160

CONTENTS

 

BUI LE VINH. A systematic review of climate-smart village (CSV) and recommendations for adoption in the implementation of the Nationan target program on new rural development towards climate resilience in the 2021-2030 strategy

3-15

NGUYEN HUU KIEN, NGUYEN THI HOA, LE THI MAI HUONG, NGUYEN TRUNG ANH, DINH THI MAI THU, TONG THI HUONG, DINH THI THU NGAN, LE THI MINH THANH, NGUYEN VAN DONG. Construction of plant expresion vectors containing cry2Ab3 genes conferring resistance to soybean pod borer Etiella zinkenella

16-24

NGUYEN QUOC KHUONG, NGUYEN THI THUY DUNG, LY NGOC THANH XUAN, TRAN NGOC HUU, TRAN CHI NHAN, NGUYEN HOANG ANH, NGUYEN THI THANH XUAN. Effects of liquid biofertilizer containing purple nonsulfur bacteria producing ọ-aminolevulinic acid to enhance rice growth and yield in saline soil              

25-32

DOAN HUU CUONG, NGUYEN KIM THUY, PHAN DIEM QUYNH, HA THI LOAN, LE NHUT DUY, DUONG HOA XO. A study on the combining ability of  elite  netted melon (Cucumis melo L.) inbred lines in I8 (8th generation

33-39

PHAM HUNG CUONG, HOANG THI HAI, DOI HONG HANH, NGUYEN TIEN HUNG. Restoration and production development of the local wax gourd variety named “Pin xanh Tan Lac”

40-48

NGUYEN THI THANH HUONG, CHU THI BICH NGOC, NGUYEN PHUONG QUY, NGUYEN TRONG AN. Effects of substrate types on rooting and of NPK fertilizers on growth and development of Viola (Viola tricolor L)

49-53

TRAN BA LINH, NGUYEN QUOC HAU, DANG DUY MINH, NGUYEN QUOC KHUONG. Effects of different feeding sources on growth of earthworm (Perionyx excavatus) and quality of earthworm cast

54-62

LAM VAN MAN, NGUYEN LE HA, LY GIA PHUC, TRINH NGUYEN HANG, LE THI NGOC MAI, SLEN LIEN VAN. Effect of fermentation characteristics on quality properties of mixed juice from dragon fruits and pineapple

63-68

DANG THI TUYET NGAN, PHAM NHU QUYNH, PHAM DUC CHINH, VU NGOC HA, CUNG THI TO QUYNH, NGUYEN MINH TAN. Evaluation of the impact of dehydration process by JEVA technology on physiochemical properties of coffee blossom honey

69-76

NGUYEN VAN LOI. Determination the content of bioproducts suitable for preservation of Moc Chau plum

77-85

NGUYEN THI HANH, TRAN THI MAI, NGUYEN VAN HUNG. The effects of harvesting stages on some of the quality properties of the Hung Yen longan

86-93

NGUYEN THI KIEU DIEM, MAI THI TUYET NGA, LY NGUYEN BINH. Study on the changes of microbiological hygieneindicators and the volatile base nitrogen (TVB-N) in nile tilapia fillets during low temperature storage

94-100

VU VI AN, NGUYEN NGUYEN DU, NGUYEN VAN PHUNG. An overview of fish migration studies by otolith microchemistry and its application in Vietnam

101-108

THAI THANH BINH, LE PHI HUNG. Technical status and the solution for development on fish cage culture in Thac Ba reservoir, Yen Bai province

109-115

LE HONG MY, MAI BA THIEN PHUOC, DUONG NGUYEN DUY TUYEN, TRAN THI THANH KHUONG. Cryopreservation of porcine semen by vitrification

116-121

NGUYEN THI MY, NGUYEN QUOC HUY, NGUYEN VAN QUANG. Data on termites (Isoptera) in Cu Lao Cham - Hoi An Biophere Reserve

122-126

PHAM TIEN BANG, NGUYEN HONG HAI, LE VIET DUNG, NGO VAN CAM. Ecological factors affecting the regeneration density of Dialium cochinchinensis Pierre in Gia Lai province

127-132

LE HONG LIEN, HOANG THANH SON, TRINH BON, NGUYEN VAN TUAN, NINH VIET KHUONG, TRIEU THAI HUNG, BUI THE DOI, TRAN THI YEN. The diversity of ecosystems on limestone mountains at Cat Ba National Park, Hai Phong city

133-141

PHAN THANH HA, LE VAN THO. Real state of affairsand solutions to promote land management in agricultural and forestry companies in Thai Nguyen province

142-150

BUI THI NGOC DUNG, NGUYEN TUAN ANH. Agricultural land potential assessment for industry and food crop production in the Central Highlands

151-160