Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3+4/2022MỤC LỤC

 

TRẦN THỊ HỒNG, NGUYỄN NGỌC TIẾN, LÊ QUÝ TƯỜNG. Kết quả chọn lọc, khảo nghiệm giống lúa thuần ĐT120 tại các tỉnh phía Bắc

5 - 10

NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH, VŨ VĂN LIẾT, PHẠM QUANG TUÂN, NGUYỄN TRUNG ĐỨC. Đặc điểm nông học, năng suất và chất lượng của các tổ hợp ngô lai giữa ngô nếp tím và ngô ngọt 

11- 21

TRẦN QUANG HẢI, HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG, NGUYỄN QUANG TIN. Nghiên cứu đánh giá một số đặc điểm nông sinh học của tập đoàn đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek) 

22-28

HỒNG ĐỨC ÂN, CHIÊM TIỂU QUYÊN, NGUYỄN NGỌC KHÁNH, LÊ THỊ THUỶ TIÊN, LÊ CÔNG NÔNG, LÊ THANH KHANG. Đánh giá khả năng chịu mặn của các giống lạc LDH09 và VD2 tại Việt Nam

29-34

NGUYỄN HỒ LAM, NGUYỄN DUY NGỌC TÂN, NGUYỄN VĂN HOÀN, TRẦN ĐĂNG HÒA, LÊ HOÀNG, ĐINH THỊ HOA MỸ. Ảnh hưởng của hình thức giàn leo và mật độ trồng đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của cây chè dây (Ampelopsis cantoniensis (Hook.& Arn.) Planch) tại xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

35-41

PHAN XUÂN HUYÊN, NGUYỄN THỊ THANH HẰNG, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HOÀNG, ĐINH VĂN KHIÊM. Nghiên cứu khả năng tái sinh và sinh trưởng chồi in vitro cây Việt quất (Vaccinium myrtillus Linn.) thông qua nuôi cấy đốt thân

42-50

LƯƠNG THỊ HOAN, ĐẶNG VĂN HÙNG, TRẦN VĂN THẮNG, NGUYỄN ĐĂNG MINH CHÁNH. Ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân bón đến năng suất hạt giống cây Hương nhu tía (Ocimum tenuiflorum L.)

51-56

NGUYỄN MINH CHÍ. Bệnh chết héo do nấm Ceratocystis manginecans gây hại cây Xoan ta

57- 64

NGUYỄN VĂN HỒNG, PHAN THỊ ANH THƠ, LÊ THANH TOÀN. Ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng đến sự phát sinh gây hại của Bọ trĩ hại dưa leo ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

65- 71

NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, LÊ VÕ BẢO HÂN, TRẦN NGỌC HỮU, LÊ VĨNH THÚC, LÝ NGỌC THANH XUÂN. Đặc điểm của đất phèn trồng khóm vụ gốc tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

72-77

TRẦN XUÂN HIỂN, HUỲNH LIÊN HƯƠNG, NGUYỄN TRUNG THÀNH, LÊ THỊ THUÝ HẰNG. Ảnh hưởng quá trình trích ly đến hàm lượng carotenoid, tannin và hiệu suất trích ly từ quả lêkima (Pouteria campechiana)

78- 85

NGUYỄN VĂN LẸ, TRẦN NHÂN DŨNG, HÀ NGỌC BẰNG, BÙI TRỌNG KHANG, BÙI XUÂN KHANH. Ảnh hưởng của axit humic đến sự sinh trưởng và phát triển hệ sợi khuẩn ty nấm rơm (Volvariella volvacea) ly trích từ than bùn

86-95

BÙI THỊ THƠM, TRẦN VĂN PHÙNG, TRẦN VĂN THĂNG, CÙ THỊ THÚY NGA, TRẦN THỊ QUỲNH TRANG. Ảnh hưởng của lượng thức ăn đến khả năng sinh sản của gà Cáy Củm

96-103

LÂM THẢO NHI, NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG, TRẦN THỊ MAI THI, NGUYỄN THANH THẢO NGUYÊN, HUỲNH NGỌC THANH TÂM. Phân lập, tuyển chọn và định danh nấm men lên men ethanol từ trái chùm ruột (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)

104-111

HOÀNG QUANG BÌNH, TRẦN THỊ LỆ,  KATLEEN RAES, LÊ TRUNG THIÊN. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh khoai lang tím làm phồng bằng xử lý vi sóng

112-118

NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG. Thành phần hóa học và đặc tính chức năng của sản phẩm thủy phân protein từ thịt vụn cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

119-125

ĐINH VĂN ĐẠO, NGUYỄN TÙNG PHONG, TRẦN VĂN ĐẠT, TÔN NỮ HẢI ÂU. Hiệu quả chi phí tối ưu trong quản lý vận hành hệ thống tưới bằng động lực quy mô nhỏ vùng đồng bằng sông Hồng

126-134

PHẠM THỊ CẨM VÂN, TRẦN DƯƠNG MINH TRUNG, HUỲNH VĂN HIỆP, NGUYỄN ĐÌNH GIANG NAM, TRẦN VĂN TỶ, LÊ HỮU PHÚ, HUỲNH VƯƠNG THU MINH. Đánh giá mức độ suy giảm mực nước dưới đất và khả năng bổ cập cho tầng Holocene (qh): Trường hợp nghiên cứu tại vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long

135-143

DƯƠNG MINH TRUYỀN, TRƯƠNG HOÀNG ĐAN, LÝ VĂN LỢI. Xác định giá trị và sự phân bố của nấm lớn tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng

144-151

TRẦN XUÂN  CƯỜNG, LƯU TRUNG KIÊN, LÊ ANH TUẤN, VÕ CÔNG ANH TUẤN, NGUYỄN VĂN MẠNH, NGUYỄN SỸ QUỐC, NGUYỄN THỊ NGA, NGUYỄN THỊ LONG, NGUYỄN MẠNH HÙNG, NGUYỄN XUÂN NGHĨA. Hiện trạng quần thể các loài linh trưởng thuộc họ Khỉ (Cercopithecidae) tại Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An

152-158

NGUYỄN VĂN LƯỢNG, NGUYỄN VĂN SONG, NGUYỄN THỊ CẨM TÚ. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thái Bình

159-167

TRẦN TRỌNG PHƯƠNG, TRẦN VĂN KHẢI, NGÔ THANH SƠN, NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, BÙI THỊ THU, TRẦN THỊ BÌNH, NGUYỄN THỊ TÂM. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

168-178

CONTENTS

 

TRAN THI HONG, NGUYEN NGOC TIEN, LE QUY TUONG. Research on selection and testing of pure rice variety DT120 in the Northern provinces

5 - 10

NGUYEN THI NGUYET ANH, VU VAN LIET, PHAM QUANG TUAN, NGUYEN TRUNG DUC. Agronomic characteristics, yield and quality of the hybrids crossed between purple corn and sweet corn

11- 21

TRAN QUANG HAI, HOANG THI LAN HUONG, NGUYEN QUANG TIN. Research on some agro-biological characteristics of mungbean resources

22-28

HONG DUC AN, CHIEM TIEU QUYEN, NGUYEN NGOC KHANH, LE THI THUY TIEN, LE CONG NONG, LE THANH KHANG. Evaluation on salinity tolerance ability of peanut cultivars LDH09 and VD2 in Vietnam

29-34

NGUYEN HO LAM, NGUYEN DUY NGOC TAN, NGUYEN VAN HOAN, TRAN DANG HOA, LE HOANG, DINH THI HOA MY. Eeffects of climbing truss patterns and planting denssity to the growth, development and yield of vine tea (Ampelopsis cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch) at Tu commune, Dong Giang district, Quang Nam province

35-41

PHAN XUAN HUYEN, NGUYEN THI THANH HANG, NGUYEN THI PHUONG HOANG, DINH VAN KHIEM. Study on ability of in vitro shoot growth and regeneration of Vaccinium myrtillus Linn. through stem node culture

42-50

LUONG THI HOAN, DANG VAN HUNG, TRAN VAN THANG, NGUYEN DANG MINH CHANH. Effectiveness of plant density and fertilizer doses on seed yield of Ocimum tenuiflorum L.

51-56

NGUYEN MINH CHI. Wilt disease in Melia azedarach caused by Ceratocystis manginecans

57- 64

NGUYEN VAN HONG, PHAN THI ANH THO, LE THANH TOAN. Influence of meteorology factors of thrips on cucumber in Phung Hiep district, Hau Giang province

65- 71

NGUYEN QUOC KHUONG, LE VO BAO HAN, TRAN NGOC HUU, LE VINH THUC, LY NGOC THANH XUAN. Property of acid sulfate soil cultivated pineapple ratoon in Vinh Vien town, Long My district, Hau Giang province

72-77

TRAN XUAN HIEN, HUYNH LIEN HUONG, NGUYEN TRUNG THANH, LE THI THUY HANG. Effects of extraction process on carotenoid, tannin content and extraction efficiency of Pouteria campechiana

78- 85

NGUYEN VAN LẸ, TRAN NHAN DUNG, HA NGOC BANG, BUI TRONG KHANG, BUI XUAN KHANH. Effects of humic acid on the growth and development of straw mushroom (Volvariella volvacea) extracted from peat

86-95

BUI THI THOM, TRAN VAN PHUNG, TRAN VAN THANG, CU THI THUY NGA, TRAN THI QUYNH TRANG. Effects of feed intake on laying performance of Cay Cum hens

96-103

LAM THAO NHI, NGUYEN NGOC PHUONG TRANG, TRAN THI MAI THI, NGUYEN THANH THAO NGUYEN, HUYNH NGOC THANH TAM. Isolation, selection and identification of yeast strain for (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) ethanol fermentation

104-111

HOANG QUANG BINH, TRAN THI LE,  KATLEEN RAES, LE TRUNG THIEN. Effect of several factors on purple sweet potato snack quality be puffed by microwave treatment

112-118

NGUYEN THI MY HUONG. Chemical composition and functional properties of protein hydrolysate from yellowfin tuna (Thunnus albacares) trimmings

119-125

DINH VAN DAO, NGUYEN TUNG PHONG, TRAN VAN DAT, TON NU HAI AU. Optimal cost efficiency in operational and maintenance of small - pumping irrigation systems in Red river delta

126-134

PHAM THI CAM VAN, TRAN DUONG MINH TRUNG, HUYNH VAN HIEP, NGUYEN DINH GIANG NAM, TRAN VAN TY, LE HUU PHU, HUYNH VUONG THU MINH. Evaluation of the level of groundwater level decline and the possibility of recharge for the Holocene aquifer (qh): A case study in the upstream area of ​​the Mekong Delta

135-143

DUONG MINH TRUYEN, TRUONG HOANG DAN, LY VAN LOI. Determining the values of and the distribution of large mushrooms in Lung Ngoc Hoang wetland Nature Reserve

144-151

TRAN XUAN  CUONG, LUU TRUNG KIEN, LE ANH TUAN, VO CONG ANH TUAN, NGUYEN VAN MANH, NGUYEN SY QUOC, NGUYEN THI NGA, NGUYEN THI LONG, NGUYEN MANH HUNG, NGUYEN XUAN NGHIA. Current status of primate species of the family Cercopithecidae in Pu Mat National Park, Nghe An province

152-158

NGUYEN VAN LUONG, NGUYEN VAN SONG, NGUYEN THI CAM TU. Solutions to improve the quality of teachers and facilities at vocational training institutions in Thai Binh province

159-167

TRAN TRONG PHUONG, TRAN VAN KHAI, NGO THANH SON, NGUYEN DINH TRUNG, BUI THI THU, TRAN THI BINH, NGUYEN THI TAM. Solutions to improve the efficiency of secured transactions by land use rights and assets attached to land in Hoa Lu district, Ninh Binh province`

168-178