Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 24/2021MỤC LỤC

 

CÙ NGỌC QUÍ. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Benzyladenine (BA) lên sinh trưởng và năng suất của giống lúa OM6162 và OM8017

3-8

PHẠM THỊ LÝ THU, VĂN ĐÌNH HẢI, NGÔ VĂN LUẬN, ĐỒNG THỊ KIM CÚC, NGUYỄN THÚY ĐIỆP, TRẦN ĐĂNG KHÁNH, KHUẤT HỮU TRUNG. Kết quả điều tra tuyển chọn cây đầu dòng cam Tây Giang (Citrus sinensis) tại Quảng Nam

9-15

NHỮ THU NGA, TRẦN THỊ TRANG, TRỊNH VĂN VƯỢNG, TRẦN THỊ KIM DUNG, TRẦN NGỌC THANH, TRỊNH MINH VŨ, NGUYỄN VĂN KHIÊM. Đánh giá sinh trưởng và phát triển của một số mẫu giống Ngưu Tất (Achyranthes bidentata Blume) nhập nội tại Thanh Trì, Hà Nội

16-21

BÙI THỊ MỸ HỒNG, NGUYỄN HOÀNG MINH, PHẠM THỊ MAI LINH, NGUYỄN HỮU THIỆN. Ảnh hưởng của Ca, Mg, K và Si đến sinh trưởng và phát triển cây Cà gai leo (Solanum procumbens Lour) trong điều kiện mặn nhân tạo

22-29

NGUYỄN ĐĂNG MINH CHÁNH, LƯƠNG THỊ HOAN. Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng tinh dầu của Hương nhu tía (Ocimum tenuiflorum L.) tại Hà Nội 

30-35

NGUYỄN HUỲNH DƯƠNG, TRẦN MINH NHỰT, HUỲNH THIÊN LÝ, TRẦN VĂN HÂU. Hiệu quả ức chế ra đọt trong quá trình ra hoa của Chlorate kali và Mepiquate chloride trên cây nhãn E-Dor (Dimocarpus longan Lour.) tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

36-43

ĐOÀN NGUYỄN THIÊN THƯ, LÝ NGỌC THANH XUÂN, TRẦN TRỌNG KHÔI NGUYÊN, LÊ VĨNH THÚC, VÕ THỊ BÍCH THỦY, TRẦN NGỌC HỮU, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Ảnh hưởng của bón N, P, K, Ca, Mg đến sinh trưởng và năng suất khóm tơ trồng ở điều kiện giảm mật độ trên đất phèn tại Vị Thanh - Hậu Giang 

44-52

MAI VĂN HÈ, NGUYỄN VĂN VƯỢNG, HÀ CHÍ TRỰC. Ảnh hưởng của lượng phân vô cơ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất giống ngô SSC557 trên đất nâu đỏ tại Phước Long, Bình Phước

53-62

THÁI THÀNH ĐƯỢC, NGUYỄN HỮU HIỆP, TRƯƠNG TRỌNG NGÔN, HUỲNH VĂN TIỀN. Phân lập và nhận diện vi khuẩn nội sinh trong cây bắp có khả năng cố định nitơ ở tỉnh An Giang

63-69

BÙI QUANG TIẾP, TRẦN THANH TRĂNG. Thành phần loài và diễn biến mật độ quần thể châu chấu hại tre ở Phú Thọ

70-76

VŨ VĂN ĐỊNH. Phân lập tuyển chọn vi khuẩn nội sinh đối kháng với nấm (Fusarium oxysporum) gây bệnh thối rễ Tam thất (Panax pseudoginseng Wall)

77-83

NGUYỄN HOÀNG ANH, NGUYỄN THỊ DIỆP, LÊ NGUYÊN ĐĂNG, PHAN ĐỨC TÀI, LÊ HUỲNH ANH THƯ. Tối ưu hóa quá trình thủy phân tinh bột khoai lang tím bằng enzyme  ỏ-amylase trong sản xuất nước khoai lang tím lên men

84-91

NGUYỄN HAY, LÊ QUANG HUY, LÊ THANH ĐẠT, NGÔ THỊ MINH HIẾU. Nghiên cứu thực nghiệm xác định chế độ sấy thích hợp trong thiết bị sấy sâm Bố Chính bằng phương pháp bơm nhiệt kết hợp sóng siêu âm

92-99

NGUYỄN VĂN LỢI. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sấy quả thảo quả Hà Giang

100-106

NGUYỄN LÊ HOÀNG THÁI, HOÀNG QUANG BÌNH, HỒ THỊ THẢO MY, KATLEEN RAES, LÊ TRUNG THIÊN. Ứng dụng enzyme trong hỗ trợ trích ly naringin và polyphenol từ vỏ bưởi

107-111

VŨ THỊ THANH HƯƠNG, PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN ĐỨC PHONG. Nghiên cứu xác định lưu lượng nước thải xả vào công trình thủy lợi

112-120

NGUYỄN THỊ THANH THẢO, NGUYỄN QUỐC ANH, NGUYỄN DUY THANH, NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU, VÕ HOÀNG VIỆT, PHẠM VIỆT NỮ, NGÔ THỤY DIỄM TRANG. Đặc điểm sinh trưởng của Cỏ bàng (Lepironia articulata) tại một số sinh cảnh ở đồng bằng sông Cửu Long

121-131

PHẠM THỊ KIM THOA, MAI THỊ THÙY DƯƠNG, VƯƠNG DUY HƯNG, PHAN THU THẢO. Nghiên cứu xác định tập đoàn cây trồng có tiềm năng giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho khu vực bãi rác Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng

132-142

NGUYỄN PHÚC KHOA, NGUYỄN HỮU NGỮ, HỒ THỊ DIỆU THANH, TRẦN QUỐC HÙNG. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở khu vực miền núi huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

143-152

PHẠM THANH QUẾ, ĐẶNG THỊ THÚY KIỀU. Đánh giá việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

153-161

CONTENTS

 

CU NGOC QUI. Effects of Benzyladenine on growth and yield of OM6162 and OM8017 rice cultivar

3-8

PHAM THI LY THU, VAN DINH HAI, NGO VAN LUAN, DONG THI KIM CUC, NGUYEN THUY DIEP, TRAN DANG KHANH, KHUAT HUU TRUNG. A study on the investigation and selection of elite individuals of Tay Giang orange in Quang Nam province

9-15

NHU THU NGA, TRAN THI TRANG, TRINH VAN VUONG, TRAN THI KIM DUNG, TRAN NGOC THANH, TRINH MINH VU, NGUYEN VAN KHIEM. The assessment of growth and development of introduced  varieties of Achyranthes bidentata   in Thanh Tri - Ha Noi

16-21

BUI THI MY HONG, NGUYEN HOANG MINH, PHAM THI MAI LINH, NGUYEN HUU THIEN. Effects of Ca, Mg, K and Si on growth and development of Solanum procumbens Lour under salt stress condition

22-29

NGUYEN DANG MINH CHANH, LUONG THI HOAN. Effects of some technical measures on yield and essencial oils quality of Ocimum tenuiflorum L.

30-35

NGUYEN HUYNH DUONG, TRAN MINH NHUT, HUYNH THIEN LY, TRAN VAN HAU. Effects of Potassium chlorate and Mepiquate chloride on inhibition of vegetative-generative mixed shoot appearance during flowering of “E-Dor” longan (Dimocarpus longan Lour.) on Cai Be district, Tien Giang province

36-43

DOAN NGUYEN THIEN THU, LY NGOC THANH XUAN, TRAN TRONG KHOI NGUYEN, LE VINH THUC, VO THI BICH THUY, TRAN NGOC HUU, NGUYEN QUOC KHUONG. Effects of N, P, K, Ca, Mg fertilizer application on growth and yield of plant pineapple under improved planting density on acid sulfate soil in Vi Thanh city, Hau Giang province

44-52

MAI VAN HE, NGUYEN VAN VUONG, HA CHI TRUC. Effects of inorganic fertilizers on growth, development, yield of maize variety SSC557 on brown soil in Phuoc Long, Binh Phuoc province

53-62

THAI THANH DUOC, NGUYEN HUU HIEP, TRUONG TRONG NGON, HUYNH VAN TIEN. Isolation and identification of nitrogen-fixing endogenous bacteria  in corn in An Giang province

63-69

BUI QUANG TIEP, TRAN THANH TRANG. Species composition and population density of locust damaging bamboos in Phu Tho province

70-76

VU VAN DINH. Isolating and screening bacterial endophytes for resistance to Fusarium oxysporum causing root - rot disease in Panax pseudoginseng Wall

77-83

NGUYEN HOANG ANH, NGUYEN THI DIEP, LE NGUYEN DANG, PHAN DUC TAI, LE HUYNH ANH THU. Optimization of the hydrolysis of purple sweet potato starch by ỏ-amylase in the production of fermented juice

84-91

NGUYEN HAY, LE QUANG HUY, LE THANH DAT, NGO THI MINH HIEU. Researching experiments for determining suitable drying regime in Bo Chinh ginseng dryer using assisted ultrasound with heat pump dryer

92-99

NGUYEN VAN LOI. Study on the complete dryingtechnology process for cardamom (Amomum aromaticum Roxb) in Ha Giang

100-106

NGUYEN LE HOANG THAI, HOANG QUANG BINH, HO THI THAO MY, KATLEEN RAES, LE TRUNG THIEN. Enzyme-assisted extraction of naringin and polyphenols from pomelo peel

107-111

VU THI THANH HUONG, PHAM THI PHUONG THAO, NGUYEN DUC PHONG. Study on determining wastewater volume discharged into water resources projects

112-120

NGUYEN THI THANH THAO, NGUYEN QUOC ANH, NGUYEN DUY THANH, NGUYEN THI NGOC DIEU, VO HOANG VIET, PHAM VIET NU, NGO THUY DIEM TRANG. Growth characteristics of grey sedge (Lepironia articulata) at different habitats in the Mekong delta

121-131

PHAM THI KIM THOA, MAI THI THUY DUONG, VUONG DUY HUNG, PHAN THU THAO. Research on plant group in reducing environmental pollution at Khanh Son waste treatment area, Da Nang

132-142

NGUYEN PHUC KHOA, NGUYEN HUU NGU, HO THI DIEU THANH, TRAN QUOC HUNG. Assessment on efficiency of agricultural land in mountainous region of Huong Hoa district, Quang Tri province

143-152

PHAM THANH QUE, DANG THI THUY KIEU. Assessment of the issuance of certificates of land use rights, ownership of houses and other land attached assets for the first time 2016-2019 in Krong Buk district, Dak Lak province

153-161

 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 24/2021