Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 22/2022MỤC LỤC

 

PHAN THỊ PHƯƠNG NHI, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN HỮU NGỮ. Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa chất lượng được sản xuất theo hướng nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA) tại tỉnh Quảng Trị

3-9

HUỲNH BÁ DI, THỊ PHO LI, HỒ TRƯƠNG HUỲNH THỊ BẠCH PHƯỢNG. Nghiên cứu giá thể, dinh dưỡng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cải cầu vồng (Beta vulgaris L.var cicla)

10-17

PHẠM THANH TÂM, LÊ VĂN THƠ, TRẦN XUÂN BIÊN. Dự báo mức độ sói mòn đất nông nghiệp theo kịch bản biến đổi khí hậu RCP4.5 (giai đoạn 2020 - 2035) tại tỉnh Đắk Lắk

18-26

VŨ MẠNH QUYẾT, NGUYỄN VĂN ĐẠO. Yếu tố hạn chế về tính chất hóa học của đất xám bạc màu đối với cây hồ tiêu tỉnh Bình Phước

27-35

NGUYỄN QUỐC CHÂU THANH, NGUYỄN THỊ THẠCH THẢO, ĐẶNG THẾ VINH, NGUYỄN THÀNH LUÂN. Nghiên cứu quy trình chiết tách cao chiết lá ngũ sắc (Lantana camara L.) và đánh giá hiệu lực phòng trừ sâu cuốn lá lúa (Cnaphalocrosis medinalis)

36-44

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG, HOÀNG THỊ LỆ HẰNG, NGUYỄN THỊ THÙY LINH. Ảnh hưởng của một số loại vật liệu bao bì đến khả năng bảo quản quả xoài giống GL4 trồng tại tỉnh Sơn La

45-53

TRẦN THỊ MINH THƯ, NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, TRẦN THỊ THÙY LINH, LÊ VŨ LAN PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ NGỌC THỨ, NGUYỄN THỊ NHƯ Ý. Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn tiền xử lý và sấy đến hoạt độ của hệ enzyme peroxidase và màu sắc của bột sa kê (Artocarpus altilis)

54-61

NGUYỄN KIM PHỤNG, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN HÙNG CƯỜNG. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trà túi lọc hoa thanh long (Hylocereus costaricensis)

62-69

NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, HOÀNG THỊ HUÊ, BÙI THỊ THU TRANG. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại thành phố Bắc Giang

70-77

ĐÀO HOÀNG NAM, LÂM CHÍ KHANG, LÂM NGUYỄN NGỌC NHƯ, VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO, TRẦN THỊ HUỲNH THƠ, NGUYỄN THỊ DIỄM MỸ, TRƯƠNG CÔNG PHÁT, NGÔ THỤY DIỄM TRANG. Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt đô thị của cây Chuối hoa (Canna generalis) và Bách thủy tiên (Echinodorus cordifolius)

78-86

TRẦN THỊ MAI SEN, LÊ HỒNG LIÊN, ĐỖ THỊ QUẾ LÂM, NGUYỄN THANH THỦY VÂN, PHẠM THỊ QUỲNH. Đặc điểm hình thái, vật hậu và tái sinh của loài ràng ràng mít (Ormosia balansae Drake) tại vùng Tây Bắc

87-95

LÂM QUANG NGÔN, NGUYỄN THANH GIAO. Nghiên cứu đa dạng thành phần loài, phân bố và bảo tồn khu hệ chim tại Khu Bảo tồn Loài - Sinh cảnh Phú Mỹ, huyện Gianh Thành, tỉnh Kiên Giang

96-105

HOÀNG HUY TUẤN, PHẠM NGỌC NHẪN, TRẦN THỊ THÚY HẰNG. Đánh giá kết quả thực hiện và ảnh hưởng của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến sinh kế của người dân địa phương: Nghiên cứu trường hợp của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

106-114

KHƯƠNG MẠNH HÀ, PHẠM THỊ TRANG. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp tới đời sống, việc làm và thu nhập của người nông dân trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

115-122

HOÀNG DŨNG HÀ, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN QUANG TÂN, NGUYỄN VĂN CHUNG, TRẦN CAO ÚY, LÊ CHÍ HÙNG CƯỜNG, NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG. Ứng dụng phương pháp AHP (Analytic Hierarchy Process) để đánh giá tính bền vững trong hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu so sánh giữa hai khu vực sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

123-129

CONTENTS

 

PHAN THI PHUONG NHI, NGUYEN THI PHUONG THAO, NGUYEN HUU NGU. Evaluate of growth, development and yield of some quality rice varieties produced by climate smart agriculture (CSA) practice in Quang Tri province

3-9

HUYNH BA DI, THI PHO LI, HO TRUONG HUYNH THI BACH PHUONG. Study on substrates, nutrition to growth, yield, and quality of swiss chard (Beta vulgaris L.var cicla)

10-17

PHAM THANH TAM, LE VAN THO, TRAN XUAN BIEN. Forecast of agricultural land erosion level by climate change scenario RCP4.5 (phase 2020 – 2035) in Dak Lak province

18-26

VU MANH QUYET, NGUYEN VAN DAO. Limiting factors in soil properties of grey degraded soils for pepper in Binh Phuoc

27-35

NGUYEN QUOC CHAU THANH, NGUYEN THI THACH THAO, DANG THE VINH, NGUYEN THANH LUAN. Study on extraction process from Lantana camara (L.) leaves and evaluate effectiveness against rice leaf roller (Cnaphalocrosis medinalis)

36-44

NGUYEN THI THU HUONG, HOANG THI LE HANG, NGUYEN THI THUY LINH. The effects of some types of packaging materials on storage of GL4 mangoes grown in Son La province

45-53

TRAN THI MINH THU, NGUYEN THI BICH NGOC, TRAN THI THUY LINH, LE VU LAN PHUONG, NGUYEN THI NGOC THU, NGUYEN THI NHU Y. Study the effect of pre-treatment condtitions on the peroxidase enzyme activity  and quality of breadfruit (Artocarpus altilis) flours

54-61

NGUYEN KIM PHUNG, NGUYEN THI HIEN, NGUYEN HUNG CUONG. Intially study on the factors evolving to quality of tea bags from dragon fruit flower (Hylocereus costaricensis)

62-69

NGUYEN THI HOAI THUONG, NGUYEN THI HONG HANH, HOANG THI HUE, BUI THI THU TRANG. Analysis of factors affecting behavior in household solid waste management towards a circular economy in Bac Giang city

70-77

DAO HOANG NAM, LAM CHI KHANG, LAM NGUYEN NGOC NHU, VO THI PHUONG THAO, TRAN THI HUYNH THO, NGUYEN THI DIEM MY, TRUONG CONG PHAT, NGO THUY DIEM TRANG. Study on ability of municipal wastewater treatment of Canna generalis and Echinodorus cordifolius

78-86

TRAN THI MAI SEN, LE HONG LIEN, DO THI QUE LAM, NGUYEN THANH THUY VAN, PHAM THI QUYNH. Morphological charateristics, phenology and regeneration of the Ormosia balansae Drake in the Northeast Vietnam

87-95

LAM QUANG NGON, NGUYEN THANH GIAO. Species composition, distribution and conservation of bird fauna in Phu My species - habitat conservation area, Giang Thanh district, Kien Giang province

96-105

HOANG HUY TUAN, PHAM NGOC NHAN, TRAN THI THUY HANG. Evaluation of implementation results and influences of payment for forest environmental services on local people's livelihoods: a case study of Dak Ha protection forest management board, Kon Tum province

106-114

KHUONG MANH HA, PHAM THI TRANG. Assessing the impact of agricultural land acquisition on the life, employment and income of farmers in Viet Yen district, Bac Giang province

115-122

HOANG DUNG HA, NGUYEN TIEN DUNG, NGUYEN QUANG TAN, NGUYEN VAN CHUNG, TRAN CAO UY, LE CHI HUNG CUONG, NGUYEN THI HUONG GIANG. Utilization of the analytic hierarchy process (AHP) in assessing the sustainability of community - based ecotourism: Case study in two ecological regions in Thua Thien - Hue province

123-129