Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 21/2020


Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 21/2020

MỤC LỤC    
NGUYỄN VĂN SÁNH. Thị trường, tính cạnh tranh của một số sản phẩm gạo chính ở đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất chính sách   3-9
NGUYỄN TRỌNG TRANG, VŨ ĐÌNH HÒA, HÀ THỊ THANH BÌNH, TRẦN THỊ THIÊM. Hiện trạng và định hướng hệ thống cây trồng theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững trên vùng đất ven biển tỉnh Thanh Hóa   10-19
PHÙNG THỊ THU HƯƠNG, TRẦN THỊ THANH HUYỀN, PHẠM PHƯƠNG NGỌC, CAO LỆ QUYÊN, PHẠM XUÂN HỘI, NGUYỄN DUY PHƯƠNG. Phân lập và thiết kế gRNA chỉnh sửa promter OsSWEET13 liên quan đến bệnh bạc lá trên lúa Bắc thơm 7   20-28
NGUYỄN HỮU KIÊN, NGUYỄN THỊ HÒA, LÊ THỊ MAI HƯƠNG, NGUYỄN TRUNG ANH, NGUYỄN TUẤN MINH, ĐINH THỊ MAI THU, TỐNG THỊ HƯỜNG, ĐINH THỊ THU NGẦN, NGUYỄN NHẤT LINH, NGUYỄN ANH VŨ, LÊ THỊ THU HIỀN, NGUYỄN VĂN ĐỒNG. Cải biến và thiết kế vector biểu hiện các gen cry1Ia có hoạt tính kháng sâu đục quả đậu tương Etiella zinkenella   29-40
VÕ THỊ LỤA, TRẦN VĂN DŨNG, LÊ MINH TƯỜNG. Khả năng đối kháng của xạ khuẩn đối với nấm Helminthosporium turcicum gây bệnh đốm lá lớn trên bắp   41-47
THẠCH ĐA RÔ, LÊ VĨNH THÚC, PHAN CHÍ NGUYỆN, LÝ NGỌC THANH XUÂN, NGUYỄN MINH PHỤNG, TRẦN NGỌC HỮU, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG.  Khảo sát đặc điểm hình thái và hóa học phẫu diện đất nhiễm mặn của hệ thống canh tác lúa - tôm tại xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu   48-54
NGUYỄN VĂN LỢI, NGUYỄN THỊ THU HIỀN, PHẠM THỊ BÌNH. Xây dựng quy trình khai thác và thu hồi tinh dầu thảo quả   55-62
TRẦN HẬU KHANH, PHẠM HỒNG BAN, TRẦN MINH HỢI. Thành phần hóa học tinh dầu trong lá loài Trâm vối lá đen (Cleistocalyx nigrans (Gagnep.) Mer.& Perry) và loài Trâm gân mạng (Cleistocalyx retinervius Merr.& Perry) thu hái ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh   63-67
NGUYỄN TẤN HÙNG, NGUYỄN CÔNG HÀ. Đánh giá sự thay đổi hàm lượng polyphenol và hoạt tính chống oxy hóa của malt trong quá trình sản xuất từ một số giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long   68-73
TRẦN BẠCH LONG, TRẦN THANH TRÚC, NGUYỄN VĂN MƯỜI. Ảnh hưởng của quá trình sấy đến sự oxy hóa lipid và protein trong sản phẩm cá lóc   74-81
NGUYỄN LAN HƯƠNG, NGUYỄN QUANG HÙNG, ĐẶNG QUANG HUY. Một phương pháp đánh giá xác suất an toàn của cống lộ thiên - ứng dụng cho cống Tân Đệ thuộc hệ thống thủy lợi Nam Thái Bình   82-89
DƯƠNG CÔNG HÙNG, TRỊNH VĂN GIÁP, TRẦN THỊ THU LAN. Thử nghiệm công nghệ chưng cất màng khử mặn nước biển để cung cấp nước uống cho người dân trên các đảo nhỏ của Việt Nam   90-96
BÙI THỊ THƯ, NGUYỄN TUẤN ANH, NGUYỄN HÀ LINH. Đánh giá chất lượng nước sông Thái Bình đoạn chảy qua tỉnh Hải Dương, năm 2020   97-104
NGUYỄN THỊ BIÊN THÙY, TRẦN THỊ NGUYỆT MINH, ĐỖ VĂN THỊNH, LÊ VĂN KHÔI. Ảnh hưởng của nguồn các bon đến động vật phù du và biofloc ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) bằng công nghệ copefloc   105-111
NGUYỄN HÙNG MẠNH, NGUYỄN VĂN SINH, LẠI THỊ THU HẰNG, PHÍ CÔNG THƯỜNG, LÊ VĂN NHÂN, VƯƠNG TRỌNG KHA, LÊ TÚ ANH. Nghiên cứu nhân giống phân loài Vân sam fansipan (Abies delavayi subsp.fansipanensis (Xiang Q.P.) Rushforth.) tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa   112-116
TRẦN HUY MẠNH, BÙI VIỆT HẢI. So sánh một số đặc điểm cấu trúc rừng trạng thái IIIA3 kiểu rừng kín lá rộng thường xanh ẩm nhiệt đới ở Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước và Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai   117-125
THÁI THỊ QUỲNH NHƯ. Thực trạng các mô hình tập trung đất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam   126-136
CAO VIỆT HÀ, PHẠM THẾ TUYỂN. Đánh giá thích hợp đất đai cho cây dứa trên địa bàn thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình   137-146

 

CONTENTS    
NGUYEN VAN SANH. Market competitiveness of some main rice products in the Mekong Delta and their policy recommendations   3-9
NGUYEN TRONG TRANG, VU DINH HOA, HA THI THANH BINH, TRAN THI THIEM. Current situation and orientation towards improved value and sustainable development of cropping system in the coastal area of Thanh Hoa province   10-19
PHUNG THI THU HUONG, TRAN THI THANH HUYEN, PHAM PHUONG NGOC, CAO LE QUYEN, PHAM XUAN HOI, NGUYEN DUY PHUONG. Designing gRNA for editing promoter OsSWEET13  related to bacterial leaf blight disease in BT7 rice variety   20-28
NGUYEN HUU KIEN, NGUYEN THI HOA, LE THI MAI HUONG, NGUYEN TRUNG ANH, NGUYEN TUAN MINH, DINH THI MAI THU, TONG THI HUONG, DINH THI THU NGAN, NGUYEN NHAT LINH, NGUYEN ANH VU, LE THI THU HIEN, NGUYEN VAN DONG. Modification and construction of expression vector carrying cry1Ia genes conferring resistance to soybean pod borer Etiella zinkenella   29-40
VO THI LUA, TRAN VAN DUNG, LE MINH TUONG. Evaluation antibacterial activity of actinomycetes isolates on Helminthosporium turcicum causing Northern leaf blight on maize   41-47
THACH DA RO, LE VINH THUC, PHAN CHI NGUYEN, LY NGOC THANH XUAN, NGUYEN MINH PHUNG, TRAN NGOC HUU, NGUYEN QUOC KHUONG. Investigation of morphological and chemical properties of soil profile in rice-shrimp system in Ninh Hoa commune, Hong Dan district, Bac Lieu province   48-54
NGUYEN VAN LOI, NGUYEN THI THU HIEN, PHAM THI BINH. Establishing the process for exploitation and collectionblack cardamom essential oil (Amomum aromaticum Roxb)   55-62
TRAN HAU KHANH, PHAM HONG BAN, TRAN MINH HOI. Chemical composition of essential oils of Cleistocalyx nigrans (Gagnep.) Mer.& Perry) and Cleistocalyx retinervius Merr.& Perry in Vu Quang National Park, Ha Tinh province   63-67
NGUYEN TAN HUNG, NGUYEN CONG HA. The change in polyphenol content and antioxidant activity of paddy malt during processing from some rice varieties cultivated in the Mekong delta   68-73
TRAN BACH LONG, TRAN THANH TRUC, NGUYEN VAN MUOI. Effects of drying process on lipid oxidation and protein oxidation in snake-head fish products   74-81
NGUYEN LAN HUONG, NGUYEN QUANG HUNG, DANG QUANG HUY. An assessment method of sluice safety confidence analysis-application for Tan De sluice of the Nam Thai Binh irrigation work   82-89
DUONG CONG HUNG, TRINH VAN GIAP, TRAN THI THU LAN. Membrane distillation seawater desalination for drinking water provision on island in Vietnam   90-96
BUI THI THU, NGUYEN TUAN ANH, NGUYEN HA LINH. Assessment of water quality of Thai Binh river that through Hai Duong province in 2020   97-104
NGUYEN THI BIEN THUY, TRAN THI NGUYET MINH, DO VAN THINH, LE VAN KHOI. Effects of carbon sources to zooplankton and biofloc application in white led shrimp cultured by copefloc technology   105-111
NGUYEN HUNG MANH, NGUYEN VAN SINH, LAI THI THU HANG, PHI CONG THUONG, LE VAN NHAN, VUONG TRONG KHA, LE TU ANH. Propagation of Abies delavayi subsp.fansipanensis (Xiang Q.P.) Rushforth. at Hoang Lien National Park   112-116
TRAN HUY MANH, BUI VIET HAI. Comparison of some structural features of  IIIA3 forest status of tropical moist evergreen forests in Bu Gia Map National Park in Binh Phuoc province and Dong Nai culture Nature Reserve in Dong Nai province   117-125
THAI THI QUYNH NHU. Situation of agricultural land concentration models in the key economic regions of Vietnam   126-136
CAO VIET HA, PHAM THE TUYEN. Land suitability evaluation for pineapple in Tam Diep city, Ninh Binh provinve   137-146

 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 21/2020