Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 20/2022MỤC LỤC

 

TRẦN THỊ HUẾ, LÃ TUẤN ANH, DƯƠNG GIA ĐỊNH. Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học chính của nguồn gen quýt Chiềng Yên tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

3-7

NGUYỄN THÀNH NHÂN, LÊ VĂN BÉ, DƯƠNG THỊ HUỲNH LIÊN. Nghiên cứu khả năng chịu mặn của giống quýt không hột ghép trên gốc quách (Limonia acidissima L.)

8-14

ĐOÀN XUÂN CẢNH, NGUYỄN THỊ YẾN, NGUYỄN THỊ TRANG, ĐOÀN THỊ THANH THÚY. Kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống bí đỏ lai Mật sao 2

15-24

HỒ HUY CƯỜNG, ĐƯỜNG MINH MẠNH, MẠC KHÁNH TRANG, TRƯƠNG THỊ THUẬN, ĐỖ THỊ XUÂN THÙY, PHAN TRẦN VIỆT, NGUYỄN PHI HÙNG. Ảnh hưởng của thời gian gây hạn đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của các dòng/giống đậu xanh triển vọng ở giai đoạn ra hoa

25-30

PHẠM ĐỨC TOÀN, NGUYỄN KHÁNH NGỌC HÀ, BÙI CÁCH TUYẾN. Phát hiện Cymbidium Mosaic Virus (CymMV)Odontoglossum Ringspot Virus (ORSV) gây bệnh trên hoa lan bằng kỹ thuật PCR

31-38

ĐÀO NGỌC QUANG, NGUYỄN VĂN THÀNH, LÊ VĂN BÌNH, NGUYỄN MINH CHÍ. Một số đặc điểm sinh học của sâu đục ngọn Polylopha vietnama sp. nov. (Tortricidae: Chlidanotinae: Polyorthini) gây hại rừng trồng Quế tại Việt Nam

39-44

TỐNG VĂN GIANG, NGUYỄN QUANG TIN. Nghiên cứu liều lượng phân bón N, P, K thích hợp cho giống chanh leo Đài Nông 1 tại Thanh Hóa

45-52

NGUYỄN TIẾN LỰC, VŨ ĐÌNH HOÀN, NGUYỄN THU HOÀI, NGUYỄN DUY PHƯƠNG. Nghiên cứu xác định liều lượng phân bón cho cây sắn trên đất đồi huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

53-58

PHẠM HỒNG HIỂN, HOÀNG THỊ LIỄU, TRẦN THỊ ĐÀO, TẠ HÀ TRANG, NGUYỄN THỊ MINH YẾN, TRẦN ĐỨC HIẾU, NGUYỄN THỊ HOÀI MẾN, NGUYỄN VĂN GIANG. Khảo sát một số đặc điểm của chủng vi khuẩn nội sinh được phân lập từ thân và rễ cây Kim ngân (Lonicera japonica)

59-64

PHẠM HOÀNG TRIỆU, NGUYỄN MINH TRANG, NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG, HUỲNH NGỌC THANH TÂM. Khảo sát các thông số tối ưu của quá trình lên men rau muống (Ipomoea aquatica) muối chua

65-73

TẠ THU HẰNG, LÊ TẤT KHANG, ĐOÀN THỊ BẮC, NGUYỄN PHƯƠNG TÙNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ chần và tỷ lệ nước mắm/nước đến chất lượng trám đen ngâm mắm

74-80

ĐỖ THỊ MỸ PHƯỢNG, NGUYỄN THỊ THANH THẢO, NGUYỄN XUÂN LỘC. Bước đầu đánh giá khả năng ứng dụng biochar biến tính chitosan trong xử lý nước thải chứa Safranin - O

81-88

VŨ VIỆT HÀ. Đánh giá sơ bộ về nguồn lợi hải sản ở vùng biển đảo Lý Sơn và lân cận dựa trên kết quả điều tra bằng lưới kéo

89-98

NGUYỄN HỒNG HẢI, NGUYỄN VĂN QUÝ, PHẠM THANH HÀ, NGUYỄN THANH TUẤN. Động thái quần thể loài cây Kiền kiền trong rừng tự nhiên ở Vườn Quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

99-106

ĐỖ THÀNH LONG, ĐẶNG THỊ KIM NHUNG, TRẦN THÁI BÌNH. Xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp tỉnh Phú Yên

107-112

CONTENTS

 

TRAN THI HUE, LA TUAN ANH, DUONG GIA DINH. A study on some main agro - biological characteristics of Chieng Yen mandarin in Van Ho district, Son La province

3-7

NGUYEN THANH NHAN, LE VAN BE, DUONG THI HUYNH LIEN. A study on salt tolerance of seedless mandarin cultivar  grafted on “quach”  tree (Limonia acidissima L .)

8-14

DOAN XUAN CANH, NGUYEN THI YEN, NGUYEN THI TRANG, DOAN THI THANH THUY. The results of breeding and testing Mat sao 2 pumkin

15-24

HO HUY CUONG, DUONG MINH MANH, MAC KHANH TRANG, TRUONG THI THUAN, DO THI XUAN THUY, PHAN TRAN VIET, NGUYEN PHI HUNG. Effect of drought stress duration on growth, development and yield of hybrid advantage cultivars/lines of Mungbean at the flowering stage

25-30

PHAM DUC TOAN, NGUYEN KHANH NGOC HA, BUI CACH TUYEN. Detection of Cymbidium Mosaic Virus (CymMV) and Odontoglossum Ringspot Virus (ORSV) infecting orchids using RT - PCR technique

31-38

DAO NGOC QUANG, NGUYEN VAN THANH, LE VAN BINH, NGUYEN MINH CHI. Note biological characteristics of shoot borer Polylopha vietnama sp. nov. damaging Cinnamomum cassia plantations in Vietnam

39-44

TONG VAN GIANG, NGUYEN QUANG TIN. To researching on determination of appropriate N, P, K fertilizer dose for Dai Nong 1 passion fruit variety in Thanh Hoa province

45-52

NGUYEN TIEN LUC, VU DINH HOAN, NGUYEN THU HOAI, NGUYEN DUY PHUONG. Define fertilizer supply for cassava plant on upland region in Ba To district, Quang Ngai province

53-58

PHAM HONG HIEN, HOANG THI LIEU, TRAN THI DAO, TA HA TRANG, NGUYEN THI MINH YEN, TRAN DUC HIEU, NGUYEN THI HOAI MEN, NGUYEN VAN GIANG. Evaluating some characteristics of endophytic bacteria isolated from stem and roots of Lonicera japonica

59-64

PHAM HOANG TRIEU, NGUYEN MINH TRANG, NGUYEN NHU PHUONG, HUYNH NGOC THANH TAM. Investigate of the optimal parameters of the fermentation process of Ipomoea aquatica

65-73

TA THU HANG, LE TAT KHANG, DOAN THI BAC, NGUYEN PHUONG TUNG. Research of the effect of blanching temperature and fish sauce water ratio on the quality of fish sauce treated black Pili - fruits

74-80

DO THI MY PHUONG, NGUYEN THI THANH THAO, NGUYEN XUAN LOC. Preliminary assessment on the application of chitosan-modified biochar for Safranin - O removal from water

81-88

VU VIET HA. A brief assessment on the marine fisheries resources in the sea of  Ly Son island and adjuntion water based on the trawl surveys

89-98

NGUYEN HONG HAI, NGUYEN VAN QUY, PHAM THANH HA, NGUYEN THANH TUAN. Population dynamics of Hopea pierrei species in Natural forests at Phu Quoc National Park, Kien Giang province

99-106

DO THANH LONG, DANG THI KIM NHUNG, TRAN THAI BINH. Building agricultural information system in Phu Yen province

107-112