Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2/2022MỤC LỤC

 

LÊ QUÝ TƯỜNG, LÊ QUÝ TÙNG. Đánh giá khả năng kết hợp và năng suất của các dòng ngô nếp thuần

3-8

LÊ BẢO LONG, TRẦN THỊ BÍCH VÂN. Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và ra hoa của cây cúc Bách Nhật (Gomphrena globosa L.)

9-15

TRỊNH XUÂN VIỆT, LÊ VĂN HOÀ. Khảo sát các yếu tố liên quan đến hiện tượng khô đầu múi trái quýt Hồng (Citrus reticulata Blanco) tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

16-23

LÊ HOÀNG PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ KHÁNH TRÂN, NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC, NGUYỄN THỊ LANG. Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây đậu phộng (Arachis hypogae L.) tại Trà Vinh

24-30

PHẠM CHÂU THÙY, NGUYỄN THỊ MINH. Đánh giá hiệu quả sử dụng phân hữu cơ từ xử lý phân gà đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng của cây nghệ và cà chua tại Khoái Châu, Hưng Yên 

31-38

NGUYỄN VĂN LẸ, HÀ NGỌC BẰNG, NGUYỄN MINH KHOA, BÙI XUÂN KHANH. Phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi có khả năng đối kháng sâu tơ (Plutella xylostella) hại rau màu tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  

39-45

NGUYỄN TẤN HÙNG, PHAN THỊ NGỌC HẠNH. Nghiên cứu khả năng sản xuất bột hòa tan từ thân cây non của giống lúa IR50404

46-53

PHAN THỊ BÍCH TRÂM, LÂM THỊ VIỆT HÀ. Khảo sát các hoạt chất chống oxy hóa trên hai loài trùn đất Perionyx excavatusLampito mauritii  

54-60

NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG. Đặc tính dinh dưỡng và chức năng của sản phẩm thủy phân protein từ khung xương cá chẽm (Lates calcarifer

61-67

LÊ THANH TÙNG, NGUYỄN THỊ KIM DUNG, NGUYỄN VĂN NGUYÊN. Nghiên cứu và ứng dụng vi tảo trong nuôi trồng thủy sản

68-78

VŨ THỊ THANH HƯƠNG, PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO, PHẠM NGỌC LƯU. Nghiên cứu tác động của các nguồn thải thuộc diện không phải cấp phép xả thải đến công trình thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng

79-87

TẠ THỊ PHƯƠNG HOA, VŨ HUY ĐẠI, NGUYỄN THẾ NGHIỆP, TỐNG THỊ PHƯỢNG, NGUYỄN THỊ YÊN. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xẻ tạo phôi gỗ hình thang dùng để sản xuất gỗ ghép khối

88-97

NGUYỄN TRỌNG KIÊN, TRẦN VĂN TRƯỜNG, NGUYỄN THỊ VĨNH KHÁNH. Ảnh hưởng của thời gian ép và lượng keo trải đến độ bền kéo trượt màng keo và độ bền uốn của ván ghép thanh gỗ cao su bằng phương pháp ép cao tần

98-105

ĐỖ THỊ TÁM, NGUYỄN CHÍ ĐÔ, NGUYỄN ĐẮC LỰC, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, PHẠM ANH TUẤN. Đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Sơn La

106-118

CONTENTS

 

LE QUY TUONG, LE QUY TUNG. Assessment of the combining ability and yield of inbreed lines of waxy corn

3-8

LE BAO LONG, TRAN THI BICH VAN. Effects of substrates on growth and flowering of globe amaranth (Gomphrena globosa L.)

9-15

TRINH XUAN VIET, LE VAN HOA. Investigating on some factors on the dry juice sac symptoms of Hong mandarin (Citrus reticulata Blanco) in Lai Vung district, Dong Thap province

16-23

LE HOANG PHUONG, NGUYEN THI KHANH TRAN, NGUYEN TRONG PHUOC, NGUYEN THI LANG. Influence of row spacing and N, P, K fertilizer on the growth and yield of peanut (Arachis hypogaea L.) varieties on Tra Vinh province

24-30

PHAM CHAU THUY, NGUYEN THI MINH. Effect of organic fertilizer treated from chickend manure on the growh, yield and quality of curcuma and tomato at Khoai Chau, Hung Yen

31-38

NGUYEN VAN LẸ, HA NGOC BANG, NGUYEN MINH KHOA, BUI XUAN KHANH. Isolation and selection of some filamentous fungi having the ability to antagonize the silkworm (Plutella xylostella) vegetable damage in Chau Thanh district, Kien Giang province

39-45

NGUYEN TAN HUNG, PHAN THI NGOC HANH. Research on the production of young rice plant powder from the IR50404 variety

46-53

PHAN THI BICH TRAM, LAM THI VIET HA. Determination of antioxydant compounds in the Perionyx excavatus and Lampito mauritii  earthworm

54-60

NGUYEN THI MY HUONG. Nutritional and functional properties of protein hydrolysate from barramundi (Lates calcarifer) frames

61-67

LE THANH TUNG, NGUYEN THI KIM DUNG, NGUYEN VAN NGUYEN. Research and application of microalgae in aquaculture

68-78

VU THI THANH HUONG, PHAM THI PHUONG THAO, PHAM NGOC LUU. Study on impacts of waste sources, which are not required to be licensed for disposal on waster resources projects in Red river delta

79-87

TA THI PHUONG HOA, VU HUY DAI, NGUYEN THE NGHIEP, TONG THI PHUONG, NGUYEN THI YEN. A study on the schematic technique of sawing a log into trapezoidal cross-section to manufacture wood blockboards

88-97

NGUYEN TRONG KIEN, TRAN VAN TRUONG, NGUYEN THI VINH KHANH. Effects of pressing time and amount of spread glue on bonding and bending strength of finger joint board by high frequency pressing machine

98-105

DO THI TAM, NGUYEN CHI DO, NGUYEN DAC LUC, NGUYEN THI HONG HANH, PHAM ANH TUAN. Assess the performance of land registration office in Son La province

106-118

 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2/2022