Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 19/2022MỤC LỤC

 

PHẠM THỊ XUÂN, TRẦN DANH SỬU, HÀ MINH LOAN. Đánh giá mức độ tương đồng di truyền giữa các mẫu giống của hai giống bí xanh (Bí nếp, bí thơm) thu thập tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

3-10

 

HOÀNG THỊ HÒA, VŨ THỊ HẰNG, PHAN KẾ HOÀNG, TRẦN TUẤN ANH. Kết quả đánh giá sinh trưởng, năng suất và hàm lượng isoflavone của một số giống đậu tương tại Hà Nội

11-16

NGUYỄN THẾ NHUẬN, TƯỞNG THỊ LÝ, PHẠM THỊ LUYÊN, BÙI QUANG ĐÃNG, LÊ NGỌC LAN, HYUN JONG NAE. Nghiên cứu lai tạo và chọn lọc giống dâu tây cho năng suất cao, chất lượng tốt cho vùng cao nguyên Việt Nam

17-26

PHẠM NGỌC KHÁNH, CHU THỊ THÚY NGA, NGUYỄN HẢI VĂN, ĐOÀN THỊ HUYỀN TRANG. Đánh giá đặc điểm nông sinh học của các mẫu giống Sùng thảo (Stachys sieboldii Miq.) tại Sa Pa, Lào Cai

27-31

NGUYỄN PHÚ DŨNG, LÂM NHỰT TÂN, VÕ THỊ HƯỚNG DƯƠNG. Hiệu quả của chất mang nhân nuôi xạ khuẩn Streptomyces sp. LV - DT phòng trị bệnh cháy lá khoai môn do nấm Phytophthora sp.

32-40

ĐỖ THỊ XUÂN, PHẠM THỊ HẢI NGHI, TẤT ANH THƯ, LÊ THỊ HOÀNG YẾN, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Ảnh hưởng của quần thể nấm rễ nội cộng sinh (Arbuscular mycorrhizal fungi) và loại phân bón lên sự sinh trưởng và năng suất của hành lá (Allium fistulosum L.) trong điều kiện thí nghiệm nhà lưới

41-49

NGUYỄN QUỐC HÙNG, NGÔ XUÂN PHONG, ĐỖ VĂN HUY, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, NGUYỄN VĂN DỰ. Kết quả nghiên cứu sử dụng một số loại phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong sản xuất bơ hữu cơ tại Mộc Châu, Sơn La

50-57

TRẦN MINH TIẾN, MAI THỊ HÀ, TRẦN THỊ MINH THU, VŨ THỊ HỒNG HẠNH, ĐỖ TRỌNG THĂNG, TRẦN ANH TUẤN. Yếu tố hạn chế về độ phì nhiêu đất vùng trồng lúa tỉnh Bắc Ninh

58-62

PHẠM THANH TÂM, LÊ VĂN THƠ, TRẦN XUÂN BIÊN. Thực trạng thoái hóa đất nông nghiệp dưới tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk

63-72

ĐỖ QUANG TRUNG, NGUYỄN TRỌNG TRÍ, TRẦN THỊ HẰNG. Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết từ quả và lá của cây mướp đắng (Momordica charantia)

73-78

LÊ ANH ĐỨC, VÕ MINH TRỌNG, BÙI MẠNH TUÂN. Nghiên cứu xác định phương pháp sấy phù hợp cho cơm dừa nạo

79-85

TRƯƠNG THỊ MỘNG THU, LÊ THỊ MINH THỦY, NGUYỄN VĂN MƯỜI, TRẦN THANH TRÚC. Tối ưu hóa nồng độ enzyme và thời điểm bổ sung flavourzyme trong sản xuất dịch đạm từ đầu cá lóc (Channa striata) bằng  enzyme alcalase và  flavourzyme

86-94

NGUYỄN TÂM THÀNH, ĐỖ HỮU QUYẾT, TRẦN VĂN ĐẠT, NGUYỄN TÀI TÚ, PHÙNG VĂN GIỎI, TKLACHENKO K.K. Hiện trạng rạn san hô tại một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

95-105

ĐỖ THỊ MỸ PHƯỢNG, NGÔ NGỌC PHƯƠNG NGÂN, NGUYỄN XUÂN LỘC. Ứng dụng biochar - oxít sắt từ trong xử lý nước thải chứa Safranin-O

106-112

LÊ SƠN, TRẦN ĐỨC VƯỢNG, NGUYỄN ĐỨC KIÊN. Đa dạng di truyền một số rừng giống thông caribe ở Việt Nam

113-120

CONTENTS

 

PHAM THI XUAN, TRAN DANH SUU, HA MINH LOAN. Evaluation of genetic similarity Among individuals of two local wax gourd varieties (Bi nep and bi thom) collected in Mai Son district, Son La province

3-10

 

HOANG THI HOA, VU THI HANG, PHAN KE HOANG, TRAN TUAN ANH. Result evaluated growth, yield and isoflavone content of soybean varieties at the Ha Noi city

11-16

NGUYEN THE NHUAN, TUONG THI LY, PHAM THI LUYEN, BUI QUANG DANG, LE NGOC LAN, HYUN JONG NAE. Studying of breeding and selecting new promising strawberry clones with high yield and good quality for highlands in Vietnam

17-26

PHAM NGOC KHANH, CHU THI THUY NGA, NGUYEN HAI VAN, DOAN THI HUYEN TRANG. Evaluation of biological and agronomic characteristics of Stachys sieboldii Miq. accessions in Sa Pa - Lao Cai

27-31

NGUYEN PHU DUNG, LAM NHUT TAN, VO THI HUONG DUONG.The effect of biological products Streptomyces sp. LV-DT against the leaf blight disease on taro caused by Phytophthora sp.

32-40

DO THI XUAN, PHAM THI HAI NGHI, TAT ANH THU, LE THI HOANG YEN, NGUYEN QUOC KHUONG. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and types of fertilizers on growth and yield of bunching onion (Allium fistulosum L.)  under the greenhouse condition

41-49

NGUYEN QUOC HUNG, NGO XUAN PHONG, DO VAN HUY, NGUYEN THI THU HUONG, NGUYEN VAN DU. Study results using some organic fertilizers and biological pesticides in organic avocado production in Moc Chau, Son La

50-57

TRAN MINH TIEN, MAI THI HA, TRAN THI MINH THU, VU THI HONG HANH, DO TRONG THANG, TRAN ANH TUAN. Limited factors of soil fertilities for rice cultivation in Bac Ninh province

58-62

PHAM THANH TAM, LE VAN THO, TRAN XUAN BIEN. The status of agricultural land development under the impact of climate change in Dak Lak province

63-72

DO QUANG TRUNG, NGUYEN TRONG TRI, TRAN THI HANG. Studying antimicrobial activity of extract from leave and fruit of Momordica charantia

73-78

LE ANH DUC, VO MINH TRONG, BUI MANH TUAN. Study on determination of shredded coconut drying method

79-85

TRUONG THI MONG THU, LE THI MINH THUY, NGUYEN VAN MUOI, TRAN THANH TRUC. Optimization enzyme concentration and flavourzyme addition time for the production of enzymatic protein hydrolysis from snakehead head by using enzyme alcalase and flavourzyme

86-94

NGUYEN TAM THANH, DO HUU QUYET, TRAN VAN DAT, NGUYEN TAI TU, PHUNG VAN GIOI, TKLACHENKO K.K. Current status of corral reefs in some of Vietnam’s Truong Sa islands

95-105

DO THI MY PHUONG, NGO NGOC PHUONG NGAN, NGUYEN XUAN LOC. Application of biochar modified with magnetite nanoparticles for Safranin-O removal from water

106-112