Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 12/2021MỤC LỤC

 

TRỊNH THANH PHÚC, TRẦN VĂN HÂU. Ảnh hưởng của Uniconazole và biện pháp kích thích trổ hoa đến sự ra hoa xoài cát Chu (Mangifera indica L.) 

3-9

ĐOÀN THU THỦY, ĐẶNG THỊ MỸ LINH, PHẠM THỊ NGỌC, HOÀNG ĐĂNG DŨNG, NGUYỄN QUỲNH GIANG. Đặc điểm nông sinh học của giống bưởi Thồ trồng tại Phú Xuyên, Hà Nội

10-15

TRẦN NGỌC CHI, TRƯƠNG TRỌNG NGÔN. Ảnh hưởng của độ tuổi và chiều cao gốc ghép đến một số đặc điểm hình thái cây ớt cay ghép tại tỉnh Đồng Tháp

16-23

NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, NGUYỄN VĂN ĐỨC, TRẦN NGỌC HỮU, NGUYỄN HỒNG HUẾ, LÊ VĨNH THÚC, TRẦN CHÍ NHÂN, PHẠM DUY TIỄN, LÝ NGỌC THANH XUÂN. Ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm Rhodobacter sphaeroides đến năng suất lúa trồng trên đất mặn huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu trong điều kiện nhà lưới

24-29

BÙI HỮU CHUNG, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, NGUYỄN THỊ KIM LÝ. Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và ra hoa của mai Yên Tử tại Hà Nội

30-35

LÊ THỊ KIỀU OANH, TRẦN ĐÌNH HÀ, NGÔ THỊ HẠNH. Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống dưa lê Hàn Quốc “Geum Je” tại tỉnh Thái Nguyên

36-42

NGUYỄN VĂN PHƯỚC, TRẦN HƯƠNG THẢO. Ảnh hưởng của một số loại môi trường đến quá trình nhân giống nấm Bào Ngư Hồng (Pleurotus salmoneostramineus) tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  

43-47

BÙI NGỌC TRANG, NGÔ THÙY TRÂM, PHẠM VĂN LỘC, HỒ BẢO THÙY QUYÊN. Nghiên cứu định danh và khả năng sinh trưởng hệ sợi của các giống nấm bào ngư thương mại trên một số môi trường dinh dưỡng

48-56

VÕ VĂN QUỐC BẢO, NGUYỄN THỊ THÙY VÂN, NGUYỄN HIỀN TRANG, NGUYỄN THỊ ĐAN HUYỀN, PHAN THỊ HIỀN, TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG. Ảnh hưởng của chế độ chần và lượng giấm bổ sung đến chất lượng của gừng dầm giấm

57-63

ĐÀM THỊ BÍCH PHƯỢNG. Một số yếu tố ảnh hưởng đến bánh nướng có sử dụng bột khoai lang ruột vàng

64-70

LÊ THỊ HỒNG ÁNH, HOÀNG THÁI HÀ, ĐẶNG XUÂN CƯỜNG, NGUYỄN THỊ THẢO MINH, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, LÂM THẾ HẢI, TIỀN TIỀN NAM, DƯƠNG HỒNG QUÂN, ĐẶNG VĂN HẢI. Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình làm khô mực ống bằng phương pháp sấy bơm nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại

71-77

NGUYỄN THỊ NỞ, NGUYỄN THỊ LAN ANH, NGUYỄN VĂN PHÁT. Nghiên cứu bệnh gan trên chó và sử dụng kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh phân biệt các trường hợp bệnh 

78-83

NGUYỄN NGỌC PHƯỚC, NGUYỄN NAM QUANG, NGUYỄN ĐỨC QUỲNH ANH. Phân lập vi khuẩn tía quang hợp từ bùn đáy ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) tại tỉnh Thừa Thiên -Huế 

84-90

LÊ VĂN BÌNH, NGUYỄN VĂN THÀNH, TRẦN VIẾT THẮNG, NGUYỄN HOÀI THU, NGUYỄN QUỐC THỐNG, TRANG A TỔNG. Một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm phòng trừ Bọ xít muỗi (Helopeltis theivora Waterhouse) gây hại Tràm lá dài (Melaleuca leucadendra) và Tràm cừ (Melaleuca cajuputi) ở đồng bằng sông Cửu Long

91-97

ĐỖ HOÀNG CHUNG, NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG, TRẦN TRỌNG BẰNG. Trữ lượng các bon trên mặt đất của rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) tại thành phố Thái Nguyên

98-105

HÀ TIẾN MẠNH, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, TRẦN ĐỨC TRUNG, TẠ THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN VĂN ĐỊNH. Nghiên cứu đề xuất thông số công nghệ tạo ván LVL từ tổ hợp ván bóc gỗ Keo tai tượng, Bạch đàn uro, Mỡ, Thông Caribê để sản xuất gỗ khối

106-114

PHẠM THẾ TRỊNH. Đánh giá thực trạng các loại hình sử dụng đất trồng cà phê tỉnh Đắk Lắk  

115-123

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP, NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN, ĐINH THỊ CẨM NHUNG. Đánh giá tác động ngập do lũ trên hiện trạng sử dụng đất tỉnh An Giang năm 2019 sử dụng ảnh viễn thám chủ động Sentinel -1A

124-130

NGUYỄN THANH GIAO, DƯƠNG VĂN NI, TRƯƠNG HOÀNG ĐAN. Khảo sát chất lượng đất vào mùa khô tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

131-137

HOÀNG HÀ ANH, HỒ HỮU KỲ, NGUYỄN NGỌC THÙY. Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng internet trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp của các nông hộ tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

138-145

CONTENTS

 

TRINH THANH PHUC, TRAN VAN HAU. The impact of Uniconazole (UCZ) and measures used for floral stimulation to the flowering process of ‘Cat Chu mango’

3-9

DOAN THU THUY, DANG THI MY LINH, PHAM THI NGOC, HOANG DANG DUNG, NGUYEN QUYNH GIANG. Agro-biological characteristics of “Tho” pummelo cultivar cultivated in Phu Xuyen, Hanoi

10-15

TRAN NGOC CHI, TRUONG TRONG NGON. Effect of age and heigth of rootstock on some morphological characteristics of grafted hot pepper in Dong Thap province

16-23

NGUYEN QUOC KHUONG, NGUYEN VAN DUC, TRAN NGOC HUU, NGUYEN HONG HUE, LE VINH THUC, TRAN CHI NHAN, PHAM DUY TIEN, LY NGOC THANH XUAN. Efficacy of nitrogen fixing bacteria Rhodobacter sphaeroides on rice growth and yield cultivated on saline soil Hong Dan -  Bac Lieu under greenhouse condition

24-29

BUI HUU CHUNG, DANG VAN DONG, NGUYEN THI KIM LY. Influence of some technical measures on the growth, development and flowering of Yen Tu yellow apricot in Hanoi

30-35

LE THI KIEU OANH, TRAN DINH HA, NGO THI HANH. Effects of nitrogen and potassium on the growth and productivity of Korean “Geum Je” melon cultivar cultivated in Thai Nguyen province

36-42

NGUYEN VAN PHUOC, TRAN HUONG THAO. Effects of some types of environment on seeding process Pleurotus salmoneostramineus in Chau Thanh, Kien Giang

43-47

BUI NGOC TRANG, NGO THUY TRAM, PHAM VAN LOC, HO BAO THUY QUYEN. Identification and mycelium growth on nutrition media of commercial oyster mushroom strains

48-56

VO VAN QUOC BAO, NGUYEN THI THUY VAN, NGUYEN HIEN TRANG, NGUYEN THI DAN HUYEN, PHAN THI HIEN, TRUONG THI BICH PHUONG. Effects of blanching and concentration of additional vinegar on the quality of pickled ginger

57-63

DAM THI BICH PHUONG. Factors affecting cake products with yellow sweet potatoes powder

64-70

LE THI HONG ANH, HOANG THAI HA, DANG XUAN CUONG, NGUYEN THI THAO MINH, NGUYEN THI PHUONG, LAM THE HAI, TIEN TIEN NAM, DUONG HONG QUAN, DANG VAN HAI. Study on the drying condition optimization of squid by using infrared radiation - assisted heating pump drying method

71-77

NGUYEN THI NO, NGUYEN THI LAN ANH, NGUYEN VAN PHAT. The survey of liver diseases in dogs and application of ultrasound scans technique for diagnosis

78-83

NGUYEN NGOC PHUOC, NGUYEN NAM QUANG, NGUYEN DUC QUYNH ANH. Isolation the phototrophic purple bacteria from mud shrimp ponds in Thua Thien - Hue province

84-90

LE VAN BINH, NGUYEN VAN THANH, TRAN VIET THANG, NGUYEN HOAI THU, NGUYEN QUOC THONG, TRANG A TONG. Some biological features and experiments control of (Helopeltis theivora) cause damage to (Melaleuca leucadendra) and (Melaleuca cajuputi) in the Cuu Long river delta

91-97

DO HOANG CHUNG, NGUYEN DANG CUONG, TRAN TRONG BANG. Aboveground carbon stock of Acacia mangium plantation forest in Thai Nguyen city

98-105

HA TIEN MANH, NGUYEN THI PHUONG, TRAN DUC TRUNG, TA THI THANH HUONG, NGUYEN VAN DINH. Research and proposed the technological parameters to make LVL for multilaminar wood production from Acacia mangium Willd., Eucalyptus urophylla, Manglietia conifera Dandy and Pinus Caribaea Morelet veneer

106-114

PHAM THE TRINH. Assessing current status of coffee  land use types in Dak Lak province

115-123

NGUYEN THI HONG DIEP, NGUYEN THI NGOC TRAN, DINH THI CAM NHUNG. Assessment the surface water flooding impact on land use using Setinel 1 Aimagery in An Giang province

124-130

NGUYEN THANH GIAO, DUONG VAN NI, TRUONG HOANG ĐAN. Surveying soil quality in dry season in Tram Chim National Park, Tam Nong district, Dong Thap province

131-137

HOANG HA ANH, HO HUU KY, NGUYEN NGOC THUY. Factors influencing the internet usage in agricultural production and business of farming households in Bao Loc city, Lam Dong province

138-145