Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 11/2022MỤC LỤC

 

BÙI VĂN HỮU, NGÔ QUANG HIẾU, TRẦN BÁ LINH, QUAN THỊ ÁI LIÊN, PHẠM VŨ KHƯƠNG DUY, TRẦN PHẠM TRÚC QUỲNH. Đánh giá một số chỉ tiêu nông học và năng suất giống lúa OM18 ở 2 mật độ cấy khi sử dụng máy cấy lúa Yanmar tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

 

3-10

TRẦN LAN ĐÀI, PHÙNG THỊ THU HƯƠNG, CAO LỆ QUYÊN, NGUYỄN VĂN CỬU, NGUYỄN THỊ THU HÀ, PHẠM XUÂN HỘI, NGUYỄN DUY PHƯƠNG. Thiết kế cấu trúc chỉnh sửa gen OsSWEET  liên quan đến bệnh bạc lá trên lúa TBR225

 

11-18

MẠCH KHÁNH NHI, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Đánh giá sinh trưởng và năng suất khóm (Ananas comosus L.) vụ gốc trên đất phèn tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bằng quản lý dưỡng chất theo địa điểm chuyên biệt

 

19-27

TRẦN MINH ĐỨC, ĐINH DIỄN, NGUYỄN HỢI, LÊ THÁI HÙNG, TRẦN NAM THẮNG, NGUYỄN THỊ THƯƠNG, VĂN THỊ YẾN, PHẠM THÀNH, NGUYỄN PHƯƠNG VĂN, PHAN CÔNG SANH. Đặc điểm cấu trúc quần thể rau sắng (Melientha suavis Pierre) tại Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 

28-34

LÊ THỌ SƠN, BÙI THỊ MAI HƯƠNG, NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM. Tiềm năng ký sinh, gây bệnh và gây chết sâu của tuyến trùng Oscheius tipulae được phân lập từ đất rừng trồng keo tại tỉnh Quảng Nam

 

35-40

NGUYỄN THỊ THU. Nghiên cứu chọn lọc một số giống, dòng tằm lưỡng hệ làm vật liệu lai tạo giống tằm cho vùng duyên hải Nam Trung bộ

 

41-46

VÕ TẤN PHONG, NGÔ XUÂN TƯỜNG, ĐINH THI PHƯƠNG ANH. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ấp nhân tạo trứng chim yến tổ trắng (Aerodramus fuciphagus Thunberg, 1812) tại đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam

 

47-52

PHẠM CÔNG UẨN. Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý bệnh Carê trên chó tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

53-58

MAI THỊ MINH NGỌC, NGUYỄN THỊ THU HIỀN, VŨ THỊ BÍCH HUYỀN, BÙI THỊ HẢI HÒA, LÊ MINH HẢI. Nghiên cứu chế tạo chế phẩm nhũ tương nano từ tinh dầu lá trầu không (Piper betle L.) ứng dụng phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính AHPND ở tôm.

 

59-65

NGUYỄN THỊ THANH MAI, NGUYỄN VIẾT TOAN, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH. Xác định hàm lượng Dihydromyricetin trong cao chiết Bạch liễm thu được bằng phương pháp chiết xuất vi sóng và ứng dụng bào chế trà hòa tan hỗ trợ điều trị chứng đau dạ dày

 

66-71

ĐẶNG VĂN HÀ, NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG, LÊ VĂN QUÂN, HÀ CÔNG CHIẾN, TRẦN VĂN XUÂN, VŨ QUANG NAM, VŨ VĂN SƠN. Hàm lượng một số thành phần hóa học từ cây Trà hoa vàng ba vì (Camellia tonkinensis (Pit.) Cohen - Stuart)

 

72-76

NGUYỄN THỊ THANH HIỀN, TRẦN NHO CƯƠNG. Đánh giá khả năng chống chịu môi trường đất tự nhiên của gỗ được xử lý bởi keo nhựa thông - đồng sunphat

 

77-81

CAO NGỌC GIANG, NGÔ THỊ MINH HUYỀN, NGUYỄN MINH HÙNG, LÊ ĐỨC THANH, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, LÊ VĂN KHANH, LÊ VĂN SƠN, TRẦN THỊ LIÊN. Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

82-91

LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG, NGUYỄN HOÀNG VŨ. Các loại hình liên kết hợp tác của nông hộ trồng dâu - nuôi tằm trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định

92-101

NGUYỄN THÙY DUNG, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG. Giải pháp nâng cao kỹ năng mềm của sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Lâm nghiệp

 

102-108

CONTENTS

 

BUI VAN HUU, NGO QUANG HIEU, TRAN BA LINH, QUAN THI AI LIEN, PHAM VU KHUONG DUY, TRAN PHAM TRUC QUYNH. Evaluation the growth and yield of OM18 rice variety at two densities by using Yanmar rice transplanters in Vi Thuy district, Hau Giang province

 

3-10

TRAN LAN DAI, PHUNG THI THU HUONG, CAO LE QUYEN, NGUYEN VAN CUU, NGUYEN THI THU HA, PHAM XUAN HOI, NGUYEN DUY PHUONG. Design of T-DNA construct for editing SWEET genes involved bacterial leaf blight disease in TBR225 rice variety

 

11-18

MACH KHANH NHI, NGUYEN QUOC KHUONG. Evaluation of growth and yield of pineapple ratoon on acid sulfate soil in Long My district, Hau Giang province by site specific nutrient management

 

19-27

TRAN MINH DUC, DINH DIEN, NGUYEN HOI, LE THAI HUNG, TRAN NAM THANG, NGUYEN THI THUONG, VAN THI YEN, PHAM THANH, NGUYEN PHUONG VAN, PHAN CONG SANH. Structural features of melientha suavis pierre population at Cham island, Hoi An city, Quang Nam province

 

28-34

LE THO SON, BUI THI MAI HUONG, NGUYEN THI HONG GAM. Potential entomopathogenicity of nematode Oscheius tipulae isolated from soil in the Acacia plantations in Quang Nam province

 

35-40

NGUYEN THI THU. Research and selection of several bivoltine silkworm breeds for crossbreeding material to create silkworm breed raising in the South-Central Coast

 

41-46

VO TAN PHONG, NGO XUAN TUONG, DINH THI PHUONG ANH. Research for applying the incubation techniques for  the white nest swiftlet Aerodramus fuciphagus (Thunberg, 1812) from Cu Lao Cham island, Quang Nam province

 

47-52

PHAM CONG UAN. The study pathological of canine distemper virus at Rach Gia city, Kien Giang province

53-58

MAI THI MINH NGOC, NGUYEN THI THU HIEN, VU THI BICH HUYEN, BUI THI HAI HOA, LE MINH HAI. Research on preparation of nano-emulsions from essential oil of betel leaf (Piper betle L.) for prevention of acute hepatopancreatic necrosis syndrome EMS/AHPND in shrimp

 

59-65

NGUYEN THI THANH MAI, NGUYEN VIET TOAN, NGUYEN THI HONG HANH. Determination of Dihydromyricetin content in Ampelopis cantoniensis Planch. extract by microwave-assisted extract and application of soluble tea support treatment of stomach pain

 

66-71

DANG VAN HA, NGUYEN TRONG CUONG, LE VAN QUAN, HA CONG CHIEN, TRAN VAN XUAN, VU QUANG NAM, VU VAN SON. Contents of some chemicals from bavi golden Camellia (Camellia tonkinensis (Pit.) Cohen – Stuart)

 

72-76

NGUYEN THI THANH HIEN, TRAN NHO CUONG. Evaluation of the natural durability of wood treated by rosin sizing – copper sulfate in a ground contact condition

 

77-81

CAO NGOC GIANG, NGO THI MINH HUYEN, NGUYEN MINH HUNG, LE DUC THANH, NGUYEN XUAN TRUONG, LE VAN KHANH, LE VAN SON, TRAN THI LIEN. Diversity of medicinal plant resources in Binh Chau- Phuoc Buu Nature Reserve, Ba Ria -Vung Tau province

 

82-91

LE THI HONG PHUONG, NGUYEN HOANG VU. The linkages of growing mulberry - raising silkworm households in An Lao district, Binh Dinh province

 

92-101

NGUYEN THUY DUNG, NGUYEN THI PHUONG. Solutions for improving students’ soft skills in tourism and travel service management  at Vietnam National University of Forestry

 

102-108