Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng


Quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La (Ảnh: T.U)

Nằm ở trung tâm vùng Tây Bắc, tỉnh Sơn La có diện tích rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 817.890 ha, chiếm 58% diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong những năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được quan tâm chỉ đạo, độ che phủ rừng tăng ổn định qua các năm, một phần nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước thí điểm thực hiện chính sách chi trả DVMTR, đến nay chính sách DVMTR tỉnh Sơn La đã từng bước đi vào thực tiễn đời sống, nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng của người dân, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã thay đổi rõ nét, góp phần quan trọng phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về quản lý bảo vệ rừng, sử dụng hiệu quả nguồn tiền DVMTR, đảm bảo công khai, minh bạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương đồng thời lưu giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán, tín ngưỡng tốt đẹp gắn với rừng của đồng bào dân tộc thiểu số đang được đặt ra và cần có có nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả. Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, chương trình tài trợ các dự án nhỏ Quỹ môi trường toàn cầu (GEF SGP) tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng dự án “Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La”.

Ảnh: SLFPDF

Dự án đề xuất địa điểm triển khai ở 4 xã: Suối Bàng (huyện Vân Hồ), Mường Sang (huyện Mộc Châu), Long Hẹ (huyện Thuận Châu), Ngọc Chiến (huyện Mường La) nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng ở các xã vùng dự án về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Thúc đẩy cộng đồng quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng và lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng liên quan đến bảo vệ rừng và văn hóa dân tộc thiểu số. Xây dựng bộ quy ước quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng cho quản lý, bảo vệ rừng và nâng cao sinh kế cho người dân.

Chia sẻ tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá cao ý nghĩa, mục tiêu, tiềm năng của Dự án, qua đó đề xuất bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn các xã triển khai Dự án như phát huy nghi lễ, phục dựng làng nghề gắn với phát triển du lịch, sưu tầm những tập tục, quy ước, hương ước của cộng đồng đối với rừng cộng đồng…

T. Uyên