Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Quy định về xử lý sản phẩm chất thải chăn nuôi vi phạm chất lượng


Điều kiện kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng, an toàn theo quy định của pháp luật. Ảnh: H.U

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 46/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Trong đó, Nghị định bổ sung Khoản 8 Điều 10 về các trường hợp không phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nghị định bổ sung Điều 32c, điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi phải có thiết bị, dụng cụ để bảo quản sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp. Nơi bày bán, kho chứa sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tách biệt hoặc không bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất độc hại khác; đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng, an toàn theo quy định của pháp luật và khuyến cáo của tổ chức, cá nhân cung cấp. Có biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại.

Nghị định cũng bổ sung Điều 32g, về xử lý sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi vi phạm chất lượng. Cụ thể, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi vi phạm chất lượng bị xử lý bằng một hoặc một số biện pháp sau: Buộc tái xuất: Tổ chức, cá nhân có sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi vi phạm chất lượng bị áp dụng biện pháp tái xuất phải thực hiện thủ tục tái xuất theo quy định của pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và nộp hồ sơ tái xuất về cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.

Buộc tiêu hủy: Tổ chức, cá nhân có sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi vi phạm chất lượng bị áp dụng biện pháp tiêu hủy phải ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có chức năng tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Nội dung hợp đồng phải nêu rõ biện pháp tiêu hủy để cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi giám sát.

Buộc tái chế: Tổ chức, cá nhân có sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi vi phạm chất lượng bị áp dụng biện pháp tái chế phải thực hiện tái chế sản phẩm theo phương án phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm sản phẩm sau khi tái chế có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; báo cáo phương án và kết quả tái chế cho cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi để giám sát khi cần thiết.

Buộc chuyển mục đích sử dụng: Tổ chức, cá nhân có sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi vi phạm chất lượng bị áp dụng biện pháp chuyển đổi mục đích sử dụng phải chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm theo phương án phù hợp với quy định của pháp luật; báo cáo phương án và kết quả chuyển đổi mục đích sử dụng cho cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi để giám sát khi cần thiết;

Buộc cải chính thông tin: Tổ chức, cá nhân có sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi vi phạm chất lượng bị áp dụng biện pháp cải chính thông tin phải thực hiện cải chính thông tin sản phẩm theo kết quả kiểm tra thực tế trên nhãn hoặc tài liệu kèm theo trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường hoặc trước khi sử dụng.

Triển khai thực hiện Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ, Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 557- CN/MNCN ngày 28/7/2022 gửi các Công ty/đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi thực hiện các nội dung của Nghị định sửa đổi và xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện quy định về quản lý sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi để đảm bảo sản phẩm lưu thông trên thị trường tuân thủ quy định của pháp luật.

Hoàng Uyên