Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Môi trường và Chăn nuôiMỤC LỤC

 

HOÀNG TÚ LINH, BÙI THỊ THU TRANG, MAI VĂN TRỊNH, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, BÙI THỊ NƯƠNG. Nghiên cứu phát thải khí nhà kính từ hoạt động canh tác lúa nước tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

3-17

HÀ MẠNH THẮNG, MAI VĂN TRỊNH, HOÀNG THỊ NGÂN, NGUYỄN THỊ HUỆ, NGUYỄN THANH HÒA, ĐỖ THU HÀ. Hiện trạng độ phì và khuyến cáo sử dụng phân bón bền vững cho lúa trên đất cát vùng duyên hải Nam Trung bộ

 18-26

LÊ THỊ DIỄM MI, NGUYỄN THANH GIAO. Nghiên cứu rủi ro môi trường do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác lúa ba vụ tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

 27-39

MAI VĂN TRỊNH, BÙI THỊ LAN HƯƠNG, ĐỖ THỊ HỒNG DUNG, NGUYỄN ĐÌNH TRÁNG, TÔ THỊ NGỌC UYÊN. Nghiên cứu tồn dư của chất thải nhựa trong môi trường đất, nước ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam

40-46

LÊ DIỄM KIỀU, TRẦN THỊ THÙY TRANG, ĐẶNG PHƯƠNG THỦY, PHẠM QUỐC NGUYÊN. Nghiên cứu chất lượng, tải lượng đạm và lân của nước thải ao nuôi ếch Thái Lan (Rana tigerina) thương phẩm ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 47-54

ĐẶNG THU HUYỀN, PHAN LÊ NA. Hiện trạng và giải pháp xử lý nước thải các làng nghề chế biến thực phẩm tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

55-64

NGUYỄN XUÂN HOÀNG, VŨ MINH HẢI, NGUYỄN HOÀNG NHÂN, NGUYỄN VĂN TUYẾN. Nghiên cứu thành phần nhựa thu hồi trong chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý rác thải, thành phố Cần Thơ

65-72

TRẦN QUỐC TOÀN, MAI THỊ PHƯƠNG LY, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, HÀ XUÂN LINH, ĐẶNG VĂN THÀNH, NGUYỄN MẠNH KHẢI, NGUYỄN NHẬT HUY, NGUYỄN THỊ MAI. Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc nano than trấu/Fe3O4 bằng phương pháp hóa siêu âm ứng dụng quang xúc tác xử lý kháng sinh Sulfamethoxazole trong nước thải bệnh viện quy mô thí nghiệm

73-79

LÊ THỊ BẠCH TUYẾT, ĐỖ TRỌNG NGHĨA. Đánh giá tiềm năng và đề xuất mô hình đồng phát nhiệt - điện trấu quy mô vừa và nhỏ ở tỉnh An Giang

80-90

NGUYỄN THỊ KIM CÚC, HÀ THỊ HIỀN, ĐÀO NGỌC NHIỆM. Đánh giá khả năng xử lý kim loại nặng Pb2+, Cd2+ bằng vật liệu nano Fe-Mn/AC

91-100

CONTENTS

 

HOANG TU LINH, BUI THI THU TRANG, MAI VAN TRINH, NGUYEN THI HONG HANH, BUI THI NUONG. Research on greenhouse gas emission from rice cultivation in Soc Son district, Ha Noi city

3-17

HA MANH THANG, MAI VAN TRINH, HOANG THI NGAN, NGUYEN THI HUE, NGUYEN THANH HOA, DO THU HA. Current fertility and recommendations for sustainable fertilizers use to rice cropping on sandy soils of the South-Central Coastal region

 18-26

LE THI DIEM MI, NGUYEN THANH GIAO. Study on environmental risks of pesticides use in triple-rice cultivation in Thanh Binh district, Dong Thap province

 27-39

MAI VAN TRINH, BUI THI LAN HUONG, DO THI HONG DUNG, NGUYEN DINH TRANG, TO THI NGOC UYEN. Accumulation of plastic waste in soil and water environment in agricultural areas in Vietnam

 40-46

LE DIEM KIEU, TRAN THI THUY TRANG, DANG PHUONG THUY, PHAM QUOC NGUYEN. Study on quality and pollutant load of wastewater from products Thai frog (Rana tigerina) pond in Cao Lanh district, Dong Thap province

47-54

DANG thu huyen, phan le na. Situation and solutions for waste water treatment of food processing villages in Bac Giang city, Bac Giang province

55-64

NGUYEN XUAN HOANG, VU MINH HAI, NGUYEN HOANG NHAN, NGUYEN VAN TUYEN. Determination of recycling plastic in municipal solid waste at the waste treatment plant - Can Tho city

 65-72

TRAN QUOC TOAN, MAI THI PHUONG LY, TRAN THI PHUONG ANH, HA XUAN LINH, DANG VAN THANH, NGUYEN MANH KHAI, NGUYEN NHAT HUY, NGUYEN THI MAI. Sonochemical synthesis of rice husk char/Fe3O4 nanocomposite and its application for photocatalytic degradation of Sulfamethoxazole in wastewater of hospotal with laboratory scale

73-79

LE THI BACH TUYET, DO TRONG NGHIA. Potential assessment and proposal of thermal - electric cogeneration models from rice husks having medium and small scale in An Giang province

 80-90

NGUYEN THI KIM CUC, HA THI HIEN, DAO NGOC NHIEM. Evaluation of the ability to remove heavy metals Pb2+, Cd2+ by Fe-Mn/AC nanomaterials

91-100