Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Hà Giang: Một số nhà máy thủy điện nợ đọng chi trả dịch vụ môi trường rừng


Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Hà Giang làm việc với các đơn vị

Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo quy định tại Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 48 đơn vị phải chi trả tiền DVMTR, trong đó hầu hết các đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ nộp tiền chi trả DVMTR đúng, đủ theo quy định; tuy nhiên đến nay vẫn còn 03 nhà máy thủy điện nội tỉnh và 01 nhà máy thủy điện liên tỉnh chậm trả tiền DVMTR với số tiền khoảng 18 tỷ đồng.

Ngày 10/6/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Tổng Cục Lâm nghiệp đã có văn bản số 755/TCLN- QBVPTR đề nghị các đơn vị trên điạ bàn tỉnh nộp tiền DVMTR và với các đơn vị chậm nộp kiểm tra, làm rõ để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước tình trạng nợ đọng của các đơn vị, gây ảnh hưởng đến kế hoạch thu chi tiền DVMTR và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã có văn bản số 2996/UBNN-KTTH ngày 26/7/2021 về việc đôn đốc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cấp, các ngành đôn đốc, kiểm tra và làm rõ để có giải pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các đơn vị sẽ ủy thác trả đúng, đủ số tiền DVMTR còn nợ đọng về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng để kịp thời giải ngân cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng được giao, khoán./.

Phạm Trường