Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Triển khai các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025


Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày 17/11/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận về các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đó là: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh; chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, đến nay đã có 57/63 tỉnh, thành phố trong cả nước ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP, 6 tỉnh chuẩn bị ban hành kế hoạch này. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương yêu cầu Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố đôn đốc chỉ đạo các huyện triển khai chương trình, kết hợp nghiên cứu, đánh giá, phát huy điểm mạnh của chương trình trong giai đoạn sắp tới. Tổng vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội phê duyệt là 39.632 tỷ đồng, gồm 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư và 9.632 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp. Trong đó, đến thời điểm này đã phân bổ 30.000 tỷ đồng, bao gồm 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 3.000 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam cho biết, phạm vi của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn nông thôn của cả nước bao gồm 644 đơn vị cấp huyện của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, có 74 huyện nghèo thuộc phạm vi thực hiện của Chương trình Mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chương trình “phủ sóng” đến 8.227 xã, trong đó có 1.458 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Thứ trưởng cũng yêu cầu các địa phương khi sử dụng vốn từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật. Ưu tiên hỗ trợ cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu, xã đạt dưới 15 tiêu chí.

Khánh Quyên