Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6/2021MỤC LỤC

 

NGUYỄN THỊ LIÊN, NGUYỄN THỊ PHI OANH, NGUYỄN ĐẮC KHOA. Khảo sát khả năng cố định đạm, hòa tan lân và tổng hợp IAA của các chủng vi khuẩn vùng rễ và ảnh hưởng lên sự sinh trưởng và phát triển của cây dưa chuột trong điều kiện phòng thí nghiệm

3-11

HUỲNH THỊ LŨY, NGUYỄN HỮU HỔ, BÙI VĂN LỆ. Nhân in vitro rễ bất định cây Ngũ gia bì chân chim Schefflera octophylla (Lour.) Harms bằng phương pháp nuôi lỏng lắc

12-20

LÊ KHẮC PHÚC, TRẦN THỊ HOÀNG ĐÔNG, NGUYỄN THỊ GIANG. Đặc điểm nông sinh học và diễn biến về mật độ của một số loài sâu hại chính trên các giống sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) tại Thừa Thiên - Huế                   

21-28

TRẦN THỊ NHUNG, HOÀNG THỊ NHƯ PHƯƠNG, TRƯƠNG THỊ LAN ANH, NGUYỄN VĂN GIANG, TRẦN VĂN TIẾN. Nhân giống cây Oải hương (Lavandula angustifolia Mill.) bằng phương pháp giâm hom

29-34

NGUYỄN THỊ HƯƠNG, TRỊNH VĂN VƯỢNG, NGUYỄN THỊ XUYÊN, LÊ THỊ QUỲNH NGA, NGUYỄN QUANG TIN, VŨ HOÀI SÂM. Nghiên cứu tuyển chọn một số mẫu giống Địa hoàng (Rehmannia glutinosa Libosch.) triển vọng phục vụ sản xuất

35-39

PHẠM THỊ XUÂN, TRẦN THỊ TRƯỜNG, TRẦN DANH SỬU. Nghiên cứu mật độ và liều lượng phân bón thích hợp cho giống đậu tương ĐT32 trong vụ đông trên đất ướt tại Hà Nội

40-45

ĐÀO XUÂN THANH, LÃ VĂN HIỀN, NGUYỄN TIẾN DŨNG, BÙI TRÍ THỨC, NGUYỄN VĂN DUY, NGUYỄN MINH TUẤN, TRẦN ĐÌNH HÀ, NGUYỄN THỊ HÀ, NGÔ XUÂN BÌNH. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến năng suất, chất lượng quả thanh long ruột đỏ tại Thái Nguyên

46-50

NGÔ ĐỨC LONG, VŨ QUANG ĐỊNH, TRẦN ĐỨC PHÚC, PHẠM VĂN TOÁN, VŨ THỊ HÒA, CAO KỲ SƠN. Hiệu quả sử dụng phân hữu cơ khoáng sinh học TMG 5-5-3 và TMR 4-3-5 đối với cây cà chua trên đất đỏ nâu tại Mộc Châu, Sơn La

51-57

THẠCH THỊ NGỌC YẾN, NGUYỄN TỐ NGUYÊN, PHAN NGÔ QUỐC BẢO. Nghiên cứu và ứng dụng màng bao sinh học (Biofilm) để hạn chế nấm bệnh và tăng khả năng bảo quản bưởi da xanh (Citrus maxima) Bến Tre sau thu hoạch

58-67

HUỲNH NGỌC THANH TÂM, LÊ THỊ KIM ĐỒNG. Khảo sát các thông số tối ưu của quá trình lên men và thời gian bảo quản dưa bồn bồn (Typha orientalis) muối chua 

68-76

TRẦN THỊ NGỌC YÊN, NGUYỄN THÁI NGỌC UYÊN, VÕ THỊ TRƯỜNG NHÂN. Nghiên cứu khả năng bảo quản dâu tây bằng màng phủ alginate chứa tinh dầu kinh giới

77-84

HOÀNG VĂN HIỀN, PHẠM NGỌC DOANH, BÙI THỊ DUNG. Nghiên cứu tình hình nhiễm và thành phần loài cầu trùng ký sinh ở thỏ nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

85-89

LÊ VĂN LỄNH, ĐẶNG THẾ LỰC. Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trèn bầu (Ompok bimaculatus Bloch, 1797) nuôi thương phẩm trong lồng bè

90-97

NGUYỄN MINH TY. Đa dạng thành phần loài cá ở hệ sinh thái hồ Dầu Tiếng

98-108

LÊ VĂN ÚT, ĐỖ THỊ ANH THƯ. Hình thái và giải phẫu 6 loài của họ Cà phê (Rubiaceae) ở Việt Nam

109-115

LÊ THÀNH CÔNG, VŨ VĂN ĐỊNH, ĐẶNG NHƯ QUỲNH, NGUYỄN THỊ LOAN, PHẠM QUANG THU. Thành phần loài nấm thuộc chi Aspergillus, Cladosporium, Talaromyces, TrichodermaUmbelopsis phân lập từ đất mùn rừng thông mới ghi nhận cho khu hệ vi nấm ở Việt Nam

116-124

NGÔ THỊ MINH HUYỀN, LÝ NGỌC SÂM, CAO NGỌC GIANG, TRẦN MINH NGỌC, TRẦN THỊ LIÊN, NGUYỄN MINH HÙNG, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, LÊ ĐỨC THANH, HOÀNG THỊ NHƯ NỤ. Đa dạng tài nguyên cây thuốc tại rừng Hòn Đất- Kiên Hà, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

125-132

NGUYỄN TRỌNG TRANG, VŨ ĐÌNH HÒA, HÀ THỊ THANH BÌNH. Tài nguyên đất và cây trồng hàng năm trên vùng đất ven biển tỉnh Thanh Hóa

133-142

LÝ BÁ NAM, ĐỖ THỊ TÁM, PHẠM ANH TUẤN. Thực trạng và giải pháp thực hiện một số quyền của người sử dụng đất tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

143-152

LÊ THỊ HẢI LÊ, LÊ THU THỦY. Hàm lượng một số kim loại nặng trong trầm tích ở vùng biển ven bờ Quy Nhơn, miền Trung Việt Nam

153-158

CONTENTS

 

NGUYEN THI LIEN, NGUYEN THI PHI OANH, NGUYEN DAC KHOA. Evaluation of the nitrogen fixation, phosphate solubilization and IAA synthesis abilities of rhizosphere bacteria and effects on growth and development of cucumber under laboratory conditions

3-11

HUYNH THI LUY, NGUYEN HUU HO, BUI VAN LE. In vitro Multiplication of adventitious root of Schefflera octophylla (Lour.) Harms using shake - flask method

12-20

LE KHAC PHUC, TRAN THI HOANG DONG, NGUYEN THI GIANG. Agro - Biological characteristics and density variation of some major pests on lotus varieties (Nelumbo nucifera Gaertn.) in Thua Thien-Hue province

21-28

TRAN THI NHUNG, HOANG THI NHU PHUONG, TRUONG THI LAN ANH, NGUYEN VAN GIANG, TRAN VAN TIEN. The propagation of Lavandula angustifolia Mill. by stems cuttings

29-34

NGUYEN THI HUONG, TRINH VAN VUONG, NGUYEN THI XUYEN, LE THI QUYNH NGA, NGUYEN QUANG TIN, VU HOAI SAM. Study on selection variety of Rehmannia glutinosa Libosch. prostects for production

35-39

PHAM THI XUAN, TRAN THI TRUONG, TRAN DANH SUU. Study on planting density and fertilizer dose for soybean variety ĐT32 on wet soil in winter season in HaNoi city

40-45

DAO XUAN THANH, LA VAN HIEN, NGUYEN TIEN DUNG, BUI TRI THUC, NGUYEN VAN DUY, NGUYEN MINH TUAN, TRAN DINH HA, NGUYEN THI HA, NGO XUAN BINH. Effect on amount of N and K fertilizer on yield and quality of red dragon fruit at Thai Nguyen province

46-50

NGO DUC LONG, VU QUANG DINH, TRAN DUC PHUC, PHAM VAN TOAN, VU THI HOA, CAO KY SON. Efficiency of organic- mineral - biology fertilizer TMG 5-5-3 and TMR 4-3-5 on the yield of tomato on brownish red soils on limestones in Moc Chau distist in Son La province

51-57

THACH THI NGOC YEN, NGUYEN TO NGUYEN, PHAN NGO QUOC BAO. Research and application of biofilm to limit fungal diseases and increase the ability to preserve Ben Tre pomelo (Citrus maxima) after harvest

58-67

HUYNH NGOC THANH TAM, LE THI KIM DONG. Dertemination of the optimal parameters of the fermentation process and storage time of Typha orientalis

68-76

TRAN THI NGOC YEN, NGUYEN THAI NGOC UYEN, VO THI TRUONG NHAN. Study on the strawberries preservation by using coated biofilm of alginate containing oregano essential oils

77-84

HOANG VAN HIEN, PHAM NGOC DOANH, BUI THỊ DUNG. Study on the composition of coccidiosis of rabbits raised in Hiep Hoa district, Bac Giang province

85-89

LE VAN LENH, DANG THE LUC. Study on the effect of feed on growth and survival rates of butter catfish (Ompok bimaculatus Bloch, 1797) in cage culture

90-97

NGUYEN MINH TY. Diversity of fish species composition in Dau Tieng reservoir ecosystem

98-108

LE VAN UT, DO THI ANH THU. Morphological and anatomical characteristics of 6 species in Rubiaceae family in Vietnam

109-115

LE THANH CONG, VU VAN DINH, DANG NHU QUYNH, NGUYEN THI LOAN, PHAM QUANG THU. New record of microfungi species of the genus Aspergillus, Cladosporium, Talaromyces, Trichoderma and Umbelopsis isolated from soil in pine plantations in Vietnam

116-124

NGO THI MINH HUYEN, LY NGOC SAM, CAO NGOC GIANG, TRAN MINH NGOC, TRAN THI LIEN, NGUYEN MINH HUNG, NGUYEN XUAN TRUONG, LE DUC THANH, HOANG THI NHU NỤ. Diversity of medicinal plant resources in Hon Dat special use forests - Kien Ha, Kien Luong district, Kien Giang province

125-132

NGUYEN TRONG TRANG, VU DINH HOA, HA THI THANH BINH. Land resources and annual cultivation in the coastal areas of Thanh Hoa province

133-142

LY BA NAM, DO THI TAM, PHAM ANH TUAN. Current situation and solutions for implementing some rights of land users in Van Ho district, Son La province

143-152

LE THI HAI LE, LE THU THUY. Heavy metalcontents in sediments in Quy Nhon coastal area central VietNam

153-158