Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 5/2022MỤC LỤC

 

VÕ THỊ TRÀ MY, CHÂU THANH NHÃ, TRẦN LỘC THỤY, TRẦN THỊ THANH XÀ, VÕ THANH TOÀN, NGUYỄN KHẮC THẮNG, NGUYỄN THÚY KIỀU TIÊN, TRẦN NGỌC THẠCH. Ảnh hưởng của điều kiện mặn tới số lượng, chiều dài, chiều rộng và sự đóng mở khí khổng ở một số giống lúa

3-9

NGHIÊM TIẾN CHUNG, LƯƠNG THỊ HOAN, NGUYỄN THỊ HÀ LY, TRỊNH MINH VŨ, NGUYỄN THỊ TẦN. Nghiên cứu đánh giá khả năng di thực của mẫu giống Đan sâm hoa trắng (Salvia miltiorrhiza Bungei) nhập nội tại Lộc Bình, Lạng Sơn

10-15

HOÀNG THỊ MAI, NGUYỄN VĂN VƯỢNG, TRẦN THỊ TRƯỜNG. Kết quả tuyển chọn giống và ảnh hưởng của mật độ trồng, công thức phân bón đến giống đậu tương ĐT32 trồng xen trong vườn bưởi Diễn giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Việt Yên, Bắc Giang

16-25

NGUYỄN NHƯ NGỌC, VŨ HUY ĐẠI, TẠ THỊ PHƯƠNG HOA, NGUYỄN THỊ LAN ANH.  Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm trong quá trình tách sợi bẹ chuối, lá dứa làm phân hữu cơ

26-32

NGUYỄN THỊ LAN ANH, NGUYỄN VĂN HUY, NGUYỄN VĂN KHANH. Đánh giá các trường hợp gãy xương và hiệu quả điều trị trên chó tại tỉnh Đồng Nai

33-39

LÊ THỊ KIM LOAN, NGUYỄN THỊ KIM HẰNG, TRẦN THỊ THÚY NGA, NGUYỄN MINH THỦY. Nghiên cứu trích ly anthocyanin trong cám gạo cẩm trồng tại Cai Lậy (Tiền Giang) bằng phương pháp hỗ trợ sóng siêu âm

40-45

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG, PHAN NGỌC HÒA, PHẠM VĂN HÙNG. Ảnh hưởng của các chất hỗ trợ làm sạch trong quá trình tách tinh bột đến sự thay đổi cấu trúc và khả năng kháng tiêu hóa của tinh bột đậu xanh

46-53

ĐÀO VĨNH HƯNG, LƯỜNG VĂN AN, NGUYỄN TẤN Ý. Nghiên cứu xác định các thông số tối ưu máy ủ phân gà dạng bồn đứng UP -20  

54-62

BÙI TRẦN TÚ, ĐỖ THỊ HIỀN, LÊ THỊ TRINH, LƯU THÀNH TRUNG. Đánh giá thực trạng sử dụng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

63-71

PHẠM NGỌC KHÁNH, PHẠM THANH HUYỀN, ĐINH TRƯỜNG SƠN, NGUYỄN QUỲNH NGA, LƯƠNG VĂN HÀO, CHU THỊ THÚY NGA, NGUYỄN HẢI VĂN, ĐÀO THU HUẾ. Bổ sung loài cây thuốc Bại tượng nhị đơn (Patrinia monandra C. B .Clarke) cho Khu hệ thực vật Việt Nam

72-75

NGUYỄN CHÍ THÀNH, THÂN THỊ HUYỀN, NGUYỄN TUẤN CƯỜNG, VŨ TIẾN THỊNH. Thành phần loài, phân bố, số lượng cá thể và những mối đe dọa chủ yếu đến các loài chim nước cư trú trong khuôn viên Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

76-82

ĐINH THỊ THU TRANG, KHƯƠNG MẠNH HÀ, TRẦN THỊ HIỀN. Thực trạng các loại hình thoái hóa đất tại tỉnh Cà Mau

83-90

DƯƠNG HUY BÌNH, NGUYỄN NGỌC THÙY, DƯƠNG THỊ THU THỊNH. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sản xuất lúa ĐS1 của nông hộ tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

91-98

TRẦN THỤY ÁI ĐÔNG, THẠCH KIM KHÁNH. Phân tích hiệu quả tài chính của việc trồng cam Sành của nông hộ tại tỉnh Hậu Giang

99-105

HOÀNG VŨ QUANG, NGUYỄN TIẾN ĐỊNH. Hợp tác xã nông nghiệp ứng phó với dịch bệnh Covid -19 và giải pháp hỗ trợ 

106-112

CONTENTS

 

VO THI TRA MY, CHAU THANH NHA, TRAN LOC THUY, TRAN THI THANH XA, VO THANH TOAN, NGUYEN KHAC THANG, NGUYEN THUY KIEU TIEN, TRAN NGOC THACH. Effect of salinity stress on stomatal density, length, width and aperture in rice varieties

3-9

NGHIEM TIEN CHUNG, LUONG THI HOAN, NGUYEN THI HA LY, TRINH MINH VU, NGUYEN THI TAN. Research and assessmet of the ability to acclimatize the salvia miltiorrhiza bungei sample, imported in Loc Binh, Lang Son province

10-15

HOANG THI MAI, NGUYEN VAN VUONG, TRAN THI TRUONG. Selection results and effects of planting density, fertilizer formula on soybean variety DT32 intercropped in Dien pomelo garden at the basic construction stage in Viet Yen, Bac Giang province

16-25

NGUYEN NHU NGOC, VU HUY DAI, TA THI PHUONG HOA, NGUYEN THI LAN ANH. Organic fertilizer production from byproduct of banana tree and pineapple leave after fiber separation

26-32

NGUYEN THI LAN ANH, NGUYEN VAN HUY, NGUYEN VAN KHANH. Determination of bone fracture disease of dogs in Dong Nai province and efficacy of some treatment methods

33-39

LE THI KIM LOAN, NGUYEN THI KIM HANG, TRAN THI THUY NGA, NGUYEN MINH THUY. Extract anthocyanins in cam rice bran  in Cai Lay (Tien Giang) by using ultrasound

40-45

NGUYEN THI MAI HUONG, PHAN NGOC HOA, PHAM VAN HUNG. Effect of assisted chemicals for purification during starch isolation on structure and digestibility of mungbean starch

46-53

DAO VINH HUNG, LUONG VAN AN, NGUYEN TAN Y. Reserch on determination of optimal parameters of vertical tank chicken composting machine UP - 20

54-62

BUI TRAN TU, DO THI HIEN, LE THI TRINH, LUU THANH TRUNG. Assessment of the status of water use and proposal of the solutions to improve domestic water quality in My Duc district, Ha Noi

63-71

PHAM NGOC KHANH, PHAM THANH HUYEN, DINH TRUONG SON, NGUYEN QUYNH NGA, LUONG VAN HAO, CHU THI THUY NGA, NGUYEN HAI VAN, DAO THU HUE. Patrinia monandra C. B. Clarke - A newly recorded species for the flora of Vietnam

72-75

NGUYEN CHI THANH, THAN THI HUYEN, NGUYEN TUAN CUONG, VU TIEN THINH. Species compositon, distribution, number of individual and major threats to waterbirds species in Bac Giang Agriculture and Forestry University's campus

76-82

DINH THI THU TRANG, KHUONG MANH HA, TRAN THI HIEN. Actual types of soil degradation in Ca Mau

83-90

DUONG HUY BINH, NGUYEN NGOC THUY, DUONG THI THU THINH. Determinants of the decision to produce rice variety DS1 by farmers in Hon Dat district, Kien Giang province

91-98

TRAN THUY AI DONG, THACH KIM KHANH. Financial efficiency analysis of perennial production: Case of King Mandarin at Hau Giang province

99-105

HOANG VU QUANG, NGUYEN TIEN DINH. Response of the agricultural cooperatives to Covid - 19 pandemic and supporting solution

106-112