Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 21/2021MỤC LỤC

 

NGUYỄN QUỐC HÙNG, VŨ VIỆT HƯNG, NGUYỄN THỊ TUYẾT. Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến sinh trưởng và năng suất bưởi đỏ Hòa Bình  tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

3-9

HOÀNG ĐĂNG DŨNG, ĐOÀN THU THỦY, PHẠM MINH CẢNH, NGUYỄN QUANG TIN. Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cam Thanh Lân tại Cô Tô, Quảng Ninh

10-16

NGUYỄN HỮU THỊNH, LÊ VĨNH THÚC, LÝ NGỌC THANH XUÂN, HUỲNH HỬU TRÍ, TRẦN NGỌC HỮU, NGUYỄN HỒNG HUẾ, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ và nội sinh cố định đạm đến sinh trưởng và năng suất cây vừng (mè) (Sesamum indicum L.) trồng trên đất phù sa trong đê thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

17-26

HOÀNG THỊ THAO, HÀ CHÍ TRỰC. Ảnh hưởng của mật độ và lượng bón kali, lân, kẽm đến sinh trưởng, năng suất giống đậu xanh ĐX208 trồng trên đất phù sa cổ tại Mỹ Tho, Tiền Giang

27-35

ĐINH VĂN DŨNG, LÊ ĐỨC THẠO, THÂN THỊ THANH TRÀ, VÕ THỊ MINH TÂM, LÊ ĐỨC NGOAN, LÊ ĐÌNH PHÙNG. Ảnh hưởng của mức biochar sản xuất từ rơm lúa bổ sung vào khẩu phần đến lên men dạ cỏ và phát thải khí mêtan trong điều kiện in vitro

36-42

ĐẶNG XUÂN CƯỜNG, THÁI VĂN ĐỨC, VŨ NGỌC BỘI, ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN, PHẠM ĐỨC THỊNH, ĐỖ THUÝ KIỀU, NGUYỄN NGỌC BẢO HUY, PHẠM THANH THUÂN, LÊ XUÂN SƠN, ĐẶNG BỬU TÙNG THIỆN, HOÀNG THÁI HÀ.  Ảnh hưởng của loại và hàm lượng carbohydrate lên đặc tính cảm quan, hoá lý và hoạt tính chống oxy hoá của viên hoàn polyphenol/chlorophyll-alginate

43-51

VŨ HUY ĐẠI, TẠ THỊ PHƯƠNG HOA, NGUYỄN THỊ LOAN, TỐNG THỊ PHƯỢNG, VŨ THỊ NGOAN. Nghiên cứu công nghệ tách sợi từ lá dứa bằng phương pháp cơ học

52-60

PHẠM THỊ THANH THOẢNG, TRANG MỸ TIÊN, NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng nước uống từ quả thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus)

61-66

HOÀNG THÁI HÀ, LÊ THỊ HỒNG ÁNH, NGUYỄN THỊ THẢO MINH, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, NGUYỄN THỊ THU HUYỀN, VÕ VĂN PHẲNG, ĐẶNG XUÂN CƯỜNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến khả năng tái hydrat hoá khi sấy rong lục (Ulva lactuca) bằng bơm nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại

67-74

PHẠM VĂN TUYỂN, ĐẶNG VĂN AN, PHẠM THỊ ĐIỀM, BÙI THỊ THU HIỀN, NGUYỄN THANH BÌNH. Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất nước đá nano UFB (Ultra Fine Bubble) để ứng dụng trong bảo quản thuỷ sản

75-81

NGUYỄN THỊ HÀ, TRẦN XUÂN TÙNG, NGUYỄN THỊ HOA, LÊ HỒNG VIỆT, PHẠM VĂN HƯỜNG, NGUYỄN THỊ HẠNH. Một số đặc điểm cấu trúc và tái sinh của rừng thứ sinh nghèo tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

82-93

NGUYỄN VĂN HỢP, LÊ VĂN LONG, NGUYỄN VĂN QUÝ, NGUYỄN THỊ LƯƠNG. Đa dạng thực vât thân gỗ và trữ lượng các bon trên mặt đất của một số quần xã ưu thế họ Dầu (Dipterocarpaceae) ở Tân Phú, Đồng Nai

94-103

TRẦN HẬU KHANH, PHẠM HỒNG BAN, TRẦN MINH HỢI. Đa dạng họ Sim (Myrtaceae Juss.1789) tại Khu Bảo tồn Đa dạng sinh học đầu nguồn sông Ngàn Phố, tỉnh Hà Tĩnh

104-110

NGUYỄN HỮU DŨNG, MAI THU HƯƠNG. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả của người sử dụng dịch vụ nước sạch tại nông thôn: Nghiên cứu trường hợp huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

111-117

LÊ HÙNG CHIẾN, TRẦN XUÂN TRƯỜNG, DOÃN HÀ PHONG, NGÔ THỊ DINH. Ước tính lượng bốc thoát hơi nước thực tế theo mô hình Priesley-Taylor với dữ liệu được chiết xuất từ ảnh vệ tinh Landsat 8 và mô hình số độ cao khu vực tỉnh Hoà Bình 

118-125

TRƯƠNG ĐỨC GIAO, NGUYỄN CHÍ HIỂU, LƯƠNG VĂN HINH. Ước lượng giá trị giải trí Khu du lịch sinh thái hang Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

126-131

HOÀNG CÔNG MINH, ĐỖ THỊ TÁM, PHẠM ANH TUẤN. Đánh giá việc thực hiện một số quyền của người sử dụng đất tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

132-143

NGUYỄN VĂN CƯỜNG, PHAN THỊ THU HƯỜNG, TRẦN NGUYÊN ĐÔNG, TRẦN CHÍ CƯỜNG. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa tại tỉnh Đồng Tháp

144-152

LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG, ĐINH XUÂN LẬP. Trách nhiệm xã hội trong các doanh nghiệp kinh doanh thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long

153-158

CONTENTS

 

NGUYEN QUOC HUNG, VU VIET HUNG, NGUYEN THI TUYET. Effects of pruning techniques on growth and yield of Hoa Binh red pummelo in Tan Lac district, Hoa Binh province

3-9

HOANG DANG DUNG, DOAN THU THUY, PHAM MINH CANH, NGUYEN QUANG TIN. Effects of pruning measures on growth, development and yield of Thanh Lan orange in Co To, Quang Ninh

10-16

NGUYEN HUU THINH, LE VINH THUC, LY NGOC THANH XUAN, HUYNH HUU TRI, TRAN NGOC HUU, NGUYEN HONG HUE, NGUYEN QUOC KHUONG. Effects of N2-fixing rhizospheric and endophytic bacteria on growth and yield of sesame (Sesamum indicum L.) cultivated on alluvial soil in dyke collecting from Chau Phu district, An Giang province

17-26

HOANG THI THAO, HA CHI TRUC. Effects of density and amount of potassium, phosphorus, zinc fertilizers on the growth and  yield of green pea variety DX208 on ancient alluvial soil in My Tho, Tien Giang province

27-35

DINH VAN DUNG, LE DUC THAO, THAN THI THANH TRA, VO THI MINH TAM, LE DUC NGOAN, LE DINH PHUNG. Effects of levels of biochar produced from tropical rice straw in diets on in vitro rumen fermentation and methane production

36-42

DANG XUAN CUONG, THAI VAN DUC, VU NGOC BOI, DANG THI THANH TUYEN, PHAM DUC THINH, DO THUY KIEU, NGUYEN NGOC BAO HUY, PHAM THANH THUAN, LE XUAN SON, DANG BUU TUNG THIEN, HOANG THAI HA. Effect of the kinds and the content of carbohydrate on sensory, physicochemical and antioxidant properties of polyphenol/chlorophyll-alginate pellets

43-51

VU HUY DAI, TA THI PHUONG HOA, NGUYEN THI LOAN, TONG THI PHUONG, VU THI NGOAN. Study on pineapple leaf fiber extraction technology by mechanical methods

52-60

PHAM THI THANH THOANG, TRANG MY TIEN, NGUYEN THI HONG THAM. Research the effect of some technology factors on drinking water from red flesh dragon fruit (Hylocereus polyrhizus)

61-66

HOANG THAI HA, LE THI HONG ANH, NGUYEN THI THAO MINH, NGUYEN THI PHUONG, NGUYEN THI THU HUYEN, VO VAN PHANG, DANG XUAN CUONG. Study on the drying condition optimization of squid by using infrared radiation – assisted heating pump drying method

67-74

PHAM VAN TUYEN, DANG VAN AN, PHAM THI DIEM, BUI THI THU HIEN, NGUYEN THANH BINH. Research on productive testing of nano UFB (Ultra Fine Bubble) ice for application in seafood preservation

75-81

NGUYEN THI HA, TRAN XUAN TUNG, NGUYEN THI HOA, LE HONG VIET, PHAM VAN HUONG, NGUYEN THI HANH. Some characteristics of structure and natural regeneration of the degraded secondary forests at Nam Tay Nguyen Forestry Company limited, Tuy Duc district, Dak Nong province

82-93

NGUYEN VAN HOP, LE VAN LONG, NGUYEN VAN QUY, NGUYEN THI LUONG. Woody plants diversity and aboveground carbon stocks of some Dipterocarpaceae communities in Tan Phu, Dong Nai province

94-103

TRAN HAU KHANH, PHAM HONG BAN, TRAN MINH HOI. Diversity of Myrtaceae Juss. 1789 in the Ngan Pho river watershed biodiversity conservation area, Ha Tinh province

104-110

NGUYEN HUU DUNG, MAI THU HUONG. Factors affecting the willingness to pay for clean water of rural people: A case study at Nga Son district, Thanh Hoa province

111-117

LE HUNG CHIEN, TRAN XUAN TRUONG, DOAN HA PHONG, NGO THI DINH. Estimation of actual evapotranspiration by Priestley-Taylor model with data extracted from satellite Landsat 8 and digital elevation model in Hoa Binh province

118-125

TRUONG DUC GIAO, NGUYEN CHI HIEU, LUONG VAN HINH. Application of travel cost method to estimate the recreational value of Phuong Hoang cave eco – tourism destination, Vo Nhai district, Thai Nguyen province

126-131

HOANG CONG MINH, DO THI TAM, PHAM ANH TUAN. Assess the implementation of some righs of land users in Vinh city, Nghe An province

132-143

NGUYEN VAN CUONG, PHAN THI THU HUONG, TRAN NGUYEN DONG, TRAN CHI CUONG. Analysis of factors affecting the compliance with the rule of using pesticides in rice production in Dong Thap province

144-152

LE THI PHUONG DUNG, DINH XUAN LAP. Corporate social responsibility in seafood/fisheries enterprises in the Me Kong delta

153-158

 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 21/2021