Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 18/2022MỤC LỤC

 

NGUYỄN THỊ PHA, TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG, ĐỖ ĐỨC TUYẾN, NGUYỄN THÚY KIỀU TIÊN, TRẦN ĐÌNH GIỎI. Đánh giá kiểu hình và kiểu gen vươn lóng của các giống lúa nổi

3-9

 

NGUYỄN THẾ CƯỜNG, ĐỒNG THANH LIÊM. NGUYỄN THỊ THOAN, LÊ HOÀNG NINH, NGUYỄN TUẤN ANH, VIÊN PHÚC ĐẠT, HỒ LỆ THI.  Nghiên cứu đặc điểm hình thái và đặc điểm sinh học của một số dòng lúa cỏ ở đồng bằng sông Cửu Long

10-17

 

TỐNG VĂN GIANG, TRẦN THỊ HUYỀN. Kết quả nghiên cứu xác định thời vụ trồng thích hợp cho giống chanh leo Đài Nông 1 tại Thanh Hóa

18-24     

NGUYỄN THỊ TÌNH, NGUYỄN TIẾN DŨNG, BÙI TRI THỨC, DƯƠNG THỊ THU HOÀI, TRẦN TRUNG KIÊN, NGÔ XUÂN BÌNH, TRẦN NGỌC HÙNG. Nghiên cứu khả năng nhân giống lan hài Việt Nam (Paphiopedilum vietnamese) bằng kỹ thuật in vitro

25-32

NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG, LÝ NGỌC HUYỀN, PHAN VĨNH NGỌC HƯƠNG, LÊ ANH TUẤN, ĐỖ THƯỜNG KIỆT. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy NAA lên sự sinh trưởng và hình thành rễ của cây Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H. T. Tsai et K. M. Feng) in vitro

33 -38

NGUYỄN ĐỨC KIÊN, PHAN ĐỨC CHỈNH. Sinh trưởng và sản lượng hạt của các dòng Mắc ca ở giai đoạn sau 10 năm tuổi tại Tây Nguyên

39-43

TRẦN DANH VIỆT, ĐOÀN THỊ THANH NHÀN, NGUYỄN BÁ HOẠT, NGUYỄN VĂN DŨNG. Nghiên cứu thời điểm thu hoạch dược liệu cây ban âu (Hypericum perforatum L.) tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

44-49

CHÂU TRÙNG DƯƠNG, NGUYỄN THỊ NHƯ Ý, NGUYỄN THỊ THU NGA, ĐOÀN THỊ KIỀU TIÊN, NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC, LƯU THÁI DANH. Các loài nấm (Colletotrichum spp.) gây bệnh thán thư có độc tính cao trên xoài Cát Chu ở đồng bằng sông Cửu Long

50-57

PHẠM THỊ NHUNG, NGUYỄN QUANG HẢI, NGÔ NGỌC NINH. Vai trò của phân bón N, P, K đối với năng suất và chất lượng vải thiều, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

58-62

NGUYỄN DUY PHƯƠNG, VŨ ĐÌNH HOÀN, NGUYỄN TIẾN LỰC. Nghiên cứu xác định lượng phân bón N,P,K phù hợp cho cây sắn trên đất cát pha tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

63-68

NGUYỄN VĂN LỢI. Ứng dụng nước chanh để khai thác và thu hồi pectin từ vỏ quả Thanh Long

69-75

TẠ THỊ TỐ QUYÊN, MẠC THỊ HÀ THANH. Nghiên cứu tạo bột màu giàu anthocyanin từ dịch chiết củ khoai lang tím và ứng dụng trong sản xuất kẹo dẻo

76-83

HÀ VĂN NĂM, NGUYỄN THỊ TRỊNH, NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG. Xác định một số tính chất cơ học, vật lý và thành phần hóa học của thân cây Bương mốc (Dendrocalamus velutinus)

84-90

VÕ QUỐC BẢO, TRẦN VĂN CHIỀU, PHẠM VĂN TOÀN, NGUYỄN VĂN TUYẾN, VĂN PHẠM ĐĂNG TRÍ. Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp khắc phục ô nhiễm nước thải từ các nguồn thải chính tại tỉnh Vĩnh Long

91-100

VŨ ĐỨC MẠNH, CHU ĐỨC QUÝ, TRƯƠNG ĐÌNH HOÀI, KIM VĂN VẠN. Hiện trạng nuôi cá nheo mỹ (Ictalurus punctatus) trong lồng tại một số vùng nuôi trọng điểm miền Bắc

101-109

BÙI XUÂN HỒNG, HÀ QUANG TRUNG, ĐÀO THỊ THANH HUYỀN, HOÀNG MINH HIẾU, TRẦN NGỌC BÍCH. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển một số sản phẩm tiềm năng tham gia chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên

110-118

DƯƠNG NGỌC THÀNH, HUỲNH VĂN BÌNH. Ảnh hưởng của đa dạng sản xuất nông nghiệp đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

119-128

CONTENTS

 

NGUYEN THI PHA, TRAN THI THUY DUONG, DO DUC TUYEN, NGUYEN THUY KIEU TIEN, TRAN DINH GIOI. Phenotyping and genotyping assessment of floating rice varieties

3-9

 

NGUYEN THE CUONG, DONG THANH LIEM, NGUYEN THI THOAN, LE HOANG NINH, NGUYEN TUAN ANH, VIEN PHUC DAT, HO LE THI.  Study on morphological and biology characteristics of weedy rice in the Mekong delta

10-17

 

TONG VAN GIANG, TRAN THI HUYEN. The results of  research to determination the suitable planting season for Dai Nong 1  passionfruit varieties in Thanh Hoa province

18-24

          

NGUYEN THI TINH, NGUYEN TIEN DUNG, BUI TRI THUC, DUONG THI THU HOAI, TRAN TRUNG KIEN, NGO XUAN BINH, TRAN NGOC HUNG. Research for multiple responsibility of wild slipper orchird  (Paphiopedilum vietnamese) by in vitro technology

25-32

NGUYEN THI NGOC HUONG, LY NGOC HUYEN, PHAN VINH NGOC HUONG, LE ANH TUAN, DO THUONG KIET. Effects of mineral nutrition and NAA on the growth and root formation of Panax stipuleanatus H. T. Tsai et K. M. feng in vitro

33 -38

NGUYEN DUC KIEN, PHAN DUC CHINH. Growth and nut yield of macadamia varieties after 10 years in Central Highland

39-43

TRAN DANH VIET, DOAN THI THANH NHAN, NGUYEN BA HOAT, NGUYEN VAN DUNG. Research on harvest stages of Hypericum perforatum L. in Tan Lac district, Hoa Binh province

44-49

CHAU TRUNG DUONG, NGUYEN THI NHU Y, NGUYEN THI THU NGA, DOAN THI KIEU TIEN, NGUYEN THI NGOC TRUC, LUU THAI DANH. Fungi (Colletotrichum  spp.) causing highly pathogenic anthracnose disease on Cat Chu mango in Mekong delta

50-57

PHAM THI NHUNG, NGUYEN QUANG HAI, NGO NGOC LINH. A study on the role of nitrogent, phosphorous and potassium fertilizers on yield and fruit quality of litchi cultivated in Luc Ngan district, Bac Giang province

58-62

NGUYEN DUY PHUONG, VU DINH HOAN, NGUYEN TIEN LUC. Define the suitable rate of fertilizer for cassava on sandy soil in Son Tinh district, Quang Ngai province 

63-68

NGUYEN VAN LOI. Application of lemon juice for mining and collecting pectin from dragon fruit peel (Hylocereus undatus)

69-75

TA THI TO QUYEN, MAC THI HA THANH. Research on production of anthocyanin-rich powder from purple sweet potatoes extracts and its application in marshmallows manufactoring

76-83

HA VAN NAM, NGUYEN THI TRINH, NGUYEN TRONG NGHIA, NGUYEN THI MINH PHUONG. Identification of some mechanical, physical properties and chemical composition of the culm of Dendrocalamus velutinus

84-90

VO QUOC BAO, TRAN VAN CHIEU, PHAM VAN TOAN, NGUYEN VAN TUYEN, VAN PHAM DANG TRI. Evalution of current and suggestion method to reduce  the waste water pollution from main waste sources in Vinh Long province

91-100

VU DUC MANH, CHU QUY DUC, TRUONG DINH HOAI, KIM VAN VAN. The current farming status of cage cultured channel catfish in the North of Vietnam

101-109

BUI XUAN HONG, HA QUANG TRUNG, DAO THI THANH HUYEN, HOANG MINH HIEU, TRAN NGOC BICH. Research on current status and proposing solutions for developing some potential products participated in the OCOP program Thai Nguyen province

110-118

DUONG NGOC THANH, HUYNH VAN BINH. Effect of agricultural production diversity on the income of farmers in Binh Tan district, Vinh Long province

119-128