Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 12/2022MỤC LỤC

 

NGUYỄN THỊ TUYẾT, PHẠM HÙNG CƯỜNG, TRẦN BÌNH ĐÀ, NGUYỄN THỊ QUYÊN, VŨ THỊ THẢO MI. Nghiên cứu đa dạng một số nguồn gen lúa gạo màu của Việt Nam

 

3-11

TỐNG VĂN GIANG. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giá thể bầu trồng đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất dưa chuột trồng trong nhà có mái che tại Thanh Hóa

 

12-18

PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG, BÙI MINH TRÍ, THÁI NGUYỄN DIỄM HƯƠNG, VÕ THÁI DÂN, VÕ THỊ THÚY HUỆ, TRẦN VĂN THỊNH, LÊ THANH VƯỢNG, TRẦN THANH TÙNG, TRỊNH THỊ TRÀ  MY. Tình hình sử dụng hàm lượng Paclobutrazol trong đất trồng xoài (Mangifera indica L.) tại Đồng Tháp và Tiền Giang

 

19-27

ĐỖ THỊ HƯỜNG, NGUYỄN THỊ NGỌC DINH, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, NGUYỄN HỒNG HẠNH. Ảnh hưởng của phân hữu cơ khoáng đến giống dưa vàng Kim Nhật Hoàng và Kim Hoàng Đế tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

 

28-35

TRƯƠNG THỊ HUỆ, NGUYỄN VĂN NAM, NGUYỄN THỊ HÒA. Ảnh hưởng của hạn đến những thay đổi hóa sinh của một số giống đậu tương triển vọng tại tỉnh Bình Định

 

36-42

PHAN THỊ THU HIỀN. Nghiên cứu quy trình tái sinh chồi thông qua mô sẹo phôi hóa giống đồng tiền cánh vàng giống cổ (Gerbera jamesonii Bolus) phát sinh từ nụ hoa non bằng công nghệ tế bào

 

43-48

NGUYỄN ĐĂNG MINH CHÁNH, TRỊNH THỊ NGA, ĐỖ THỊ XUYẾN. Nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu của Gừng nhọn (Zingiber acuminatum Valeton) và Gừng hoa đuôi én (Zingiber cardiocheilum Škorničk. & Q. B. Nguyen) ở Việt Nam

 

49-55

NGUYỄN VĂN SƠN, CHÂU ĐỨC THỌ, PETER JOHNSON. Ảnh hưởng của liều lượng phân N, P, K đến năng suất và chất lượng quả xoài Cát Chu (Mangifera indica L.) vụ nghịch tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

56-61

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG, NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ, TRẦN ANH ĐỨC, ĐẶNG DUY MINH, ĐOÀN THỊ TRÚC LINH, CHÂU MINH KHÔI. Ảnh hưởng của bón Biochar đến sự thay đổi tính chất hóa học đất nhiễm mặn và năng suất lúa trên hệ thống lúa – tôm

 

62-70

ĐỖ BIÊN CƯƠNG, NGUYỄN NGỌC ANH, HOÀNG THỊ THANH THUẬN, DƯƠNG THỊ THU HÀ, VŨ THỊ LAN. Nghiên cứu chuyển hóa bã đậu tạo tác nhân kìm hãm sự sẫm màu của nấm rơm

 

71-76

NGUYỄN TÂN THÀNH, NGUYỄN THỊ HUYỀN, NGUYỄN THỊ UYỂN NHI, TRẦN VĂN NGỌC. Tối ưu hóa quá trình trích ly siêu âm hàm lượng saponin triterpenoit tổng và hoạt tính chống oxy hóa từ cây Diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria L.)

 

77-82

NGUYỄN VĂN LỢI. Nghiên cứu hàm lượng tinh dầu quả thảo quả thích hợp để bảo quản thịt dê tươi

 

83-89

NGUYỄN THỊ THANH HIỀN. Khả năng chống tia UV và khả năng kỵ nước của gỗ được xử lý bởi keo nhựa thông - đồng sunphat

 

90-96

NGUYỄN VĂN CƯỜNG, HUỲNH THANH THỦY, NGUYỄN NGỌC THÙY. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn ứng phó rủi ro của nông hộ trong sản xuất cà phê vùng Cầu Đất, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

 

97-105

TỐNG THỊ ÁNH NGỌC, ĐỒNG THỊ NHI, LÂM THỊ ANH THƯ, NGUYỄN CẨM TÚ. Nghiên cứu điều kiện lao động của công nhân chế biến thủy sản thành phố Cần Thơ năm 2021

 

106-113

CONTENTS

 

NGUYEN THI TUYET, PHAM HUNG CUONG, TRAN BINH DA, NGUYEN THI QUYEN, VU THI THAO MI. Research about diversity of genetic resources in colored rice in Vietnam

 

3-11

TONG VAN GIANG. Studying on the effects of the substrates on the growth, development and yield of the cucumber planted at green house in Thanh Hoa province

 

12-18

PHAM THI THUY DUONG, BUI MINH TRI, THAI NGUYEN DIEM HUONG, VO THAI DAN, VO THI THUY HUE, TRAN VAN THINH, LE THANH VUONG, TRAN THANH TUNG, TRINH THI TRA MY. Current status of paclobutrazol application and soil residue in mango (Mangifera indica L.) orchards in Dong Thap and Tien Giang province

 

19-27

DO THI HUONG, NGUYEN THI NGOC DINH, NGUYEN THI PHUONG, NGUYEN HONG HANH. Effect of mineral organic fertilizer on Kim Nhat Hoang and Kim Hoang De melon at Vinh Bao district, Hai Phong city

 

28-35

TRUONG THI HUE NGUYEN VAN NAM, NGUYEN THI HOA. The effects of drought on biochemical changes in some promising soybean varieties in Binh Dinh province

 

36-42

PHAN THI THU HIEN. Research on the process of multi -microparagation regeneration through embryogenic callus resembling ancient Gerbera jamesonii Bolus from young flower buds by cell technology

 

43-48

NGUYEN DANG MINH CHANH, TRINH THI NGA, DO THI XUYEN. Study on morphological and anatomical features of Zingiber acuminatum Valeton and  Zingiber cardiocheilum Škorničk. & Q. B. Nguyen in Vietnam

 

49-55

NGUYEN VAN SON, CHAU DUC THO, PETER JOHNSON. Effect of N, P, K dosage application on yield and fruit quality of mango (Mangifera indica L.) “Cat chu” variety off season at Cao Lanh district, Dong Thap province

56-61

NGUYEN THI KIM PHUONG, NGUYEN THI HUYNH NHU, TRAN ANH DUC, DANG DUY MINH, DOAN THI TRUC LINH, CHAU MINH KHOI. Effects of biochar on chemical properties of saline soils and rice yields in the rice – shrimp systems

 

62-70

DO BIEN CUONG, NGUYEN NGOC ANH, HOANG THI THANH THUAN, DUONG THI THU HA, VU THI LAN. Bioconversion of soybean residues into paddy straw mushroom antibrowning agents

 

71-76

NGUYEN TAN THANH, NGUYEN THI HUYEN, NGUYEN THI UYEN NHI, TRAN VAN NGOC. Optimization of ultrasonic extraction process of total saponin triterpenoid and antioxidant activities from Phyllanthus urinaria

 

77-82

NGUYEN VAN LOI. Study on the suitable contents of essential oil of Amomum aromaticum Roxb to preserve fresh goat meat

 

83-89

NGUYEN THI THANH HIEN. The UV-resistance and hydrophobic properties of wood treated by rosin sizing – copper sulfate

 

90-96

NGUYEN VAN CUONG, HUYNH THANH THUY, NGUYEN NGOC THUY. Analysis of factors affecting the risk response choices of farmers in coffee production in Cau Dat, Da Lat city, Lam Dong province

 

97-105

TONG THI ANH NGOC, DONG THI NHI, LAM THI ANH THU, NGUYEN CAM TU. Study on occupational conditions of seafood workers in Can Tho city 2021

 

106-113