Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10/2022MỤC LỤC

 

CAO LỆ QUYÊN, VŨ HOÀI SÂM, NGUYỄN THANH HÀ, PHẠM THỊ VÂN, NGUYỄN VĂN CỬU, TRẦN TUẤN TÚ, PHẠM XUÂN HỘI, NGUYỄN DUY PHƯƠNG. Nghiên cứu tính kháng bệnh bạc lá của các dòng lúa Bắc Thơm 7 đột biến promoter OsSWEET 14

3-9

TỐNG HOÀNG HUYÊN, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN VĂN DUY, KHOÀNG LÙ PHẠ, BÙI QUANG ĐÃNG, NGÔ XUÂN BÌNH. Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp cắt tỉa đến sinh trưởng và năng suất quả giống cam sành Bố Hạ trồng tại tỉnh Thái Nguyên

10-14

PHAN THỊ THU HIỀN. Nghiên cứu sử dụng chỉ thị phân tử ISSR (Inter –Simple sequence repeat) để đánh giá sự đa dạng di truyền của cây chôm chôm (Nephelium lappaceum L.)

15-19

NGUYỄN THIÊN MINH, VŨ THỊ XUÂN NHƯỜNG, VÕ ĐỨC THÀNH, PHẠM LINH CHI, LÊ PHAN NHÃ TRÚC, LIÊU HÁN LÂN, NGUYỄN THÁI NHÂN, PHAN QUỐC THÁI, THẠCH OANH NẾT, TRƯƠNG CHÍ TÌNH, NGÔ THỤY DIỄM TRANG, NGUYỄN CHÂU THANH TÙNG.  Nghiên cứu khả năng kháng mặn của một số giống đậu nành triển vọng

20-27

BÙI MINH TRÍ, NGUYỄN CAO KIỆT, PHAN HẢI VĂN, TRỊNH VIỆT NGA. Đánh giá ảnh hưởng của GA3, GA7, Melatonin và một số vitamin đến quá trình nảy mầm của hạt giống cải xanh (Brassica juncea (L.) Czern)

28-33

LÊ MINH TƯỜNG, NGUYỄN PHƯỚC TRIỂN, TRỊNH XUÂN VIỆT. Khả năng đối kháng nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư hại hạt sen của một số chủng xạ khuẩn

34-40

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN, NGUYỄN HUỲNH AN TỊNH, TRẦN CHÍ NHÂN, LÝ NGỌC THANH XUÂN, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, PHẠM VĂN QUANG. Ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm và các mức bón phân đạm đến sinh trưởng, năng suất và hấp thu đạm của cây bắp (Zea mays L.)

41-48

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN, DIỆP NHỰT THANH HẰNG. Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và ra hoa ở hồng Corail Gelee và Pas De Deux (Rosa sp.) tại Long Xuyên, An Giang

49-55

PHAN QUỐC HƯNG, VŨ THỊ XUÂN HƯƠNG, NGUYỄN TÚ ĐIỆP, NGUYỄN THỌ HOÀNG, HÀ VĂN TÚ. Đánh giá tình hình sản xuất và tính chất đất trồng rau màu tại tỉnh Phú Thọ

56-66

NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, LÊ THỊ NHƯ Ý, LÊ TRẦN THIỆN SƠN, TRẦN DƯƠNG TIỂN, DIỆP TRỌNG PHÚC, NGUYỄN THỊ HỒNG NGHI, LÊ THỊ MỸ THU, TRẦN NGỌC HỮU, LÊ VĨNH THÚC, TRẦN CHÍ NHÂN, LÝ NGỌC THANH XUÂN. Ảnh hưởng của vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía cố định đạm đến sinh trưởng, năng suất và độ phì nhiêu đất trồng hành tím (Allium ascalonicum L.)

67-74

TRƯƠNG VĂN XẠ, TRẦN KIM THOA. Nghiên cứu tối ưu hóa trích ly polyphenol tổng, flavonoid tổng từ hoa Đậu biếc (Clitoria ternatea) bằng ma trận Placktett – Brurman và phương pháp đáp ứng bề mặt Box - Behnken

75-84

NGUYỄN HOÀNG ANH, MẠC XUÂN HÒA. Tối ưu hóa quá trình thu nhận chất màu betacyanin từ thịt quả thanh long bằng phương pháp trích ly có hỗ trợ siêu âm

85-90

ĐỖ BIÊN CƯƠNG, NGUYỄN THẾ DUYỆT. Một số đặc tính của tyrosinase từ vỏ bao nấm rơm Việt Nam

91-95

PHẠM QUỐC HUY. Đánh giá hiện trạng hoạt động khai thác ảnh hưởng tới nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ và lộng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

96-103

NGUYỄN TRẦN TIỂN PHỤNG, LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG. Thực trạng, giải pháp sản xuất và liên kết trong tiêu thụ mướp đắng của nông hộ tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

104-113

CONTENTS

 

CAO LE QUYEN, VU HOAI SAM, NGUYEN THANH HA, PHAM THI VAN, NGUYEN VAN CUU, TRAN TUAN TU, PHAM XUAN HOI, NGUYEN DUY PHUONG. Evaluation of bacterial leaf blight disease resistance of OsSWEET14 promoter-edited Bacthom 7 rice lines

3-9

TONG HOANG HUYEN, NGUYEN TIEN DUNG, NGUYEN VAN DUY, KHOANG LU PHA, BUI QUANG DANG, NGO XUAN BINH. A study on the effects of pruning measures on growth and fruit yield of “Bo Ha” king mandarin cultivar grown in Thai Nguyen province

10-14

PHAN THI THU HIEN. Study on using the ISSR (Inter-Simple sequence repeat) markers to evaluate the genetic diversity of rambutan varieties (Nephelium lappaceum L.)

15-19

NGUYEN THIEN MINH, VU THI XUAN NHUONG, VO DUC THANH, PHAM LINH CHI, LE PHAN NHA TRUC, LIEU HAN LAN, NGUYEN THAI NHAN, PHAN QUOC THAI, THACH OANH NET, TRUONG CHI TINH, NGO THUY DIEM TRANG, NGUYEN CHAU THANH TUNG.  Research on salinity tolerance ability of some prospective soybean varieties

20-27

BUI MINH TRI, NGUYEN CAO KIET, PHAN HAI VAN, TRINH VIET NGA. The effects of gibberellin A3, gibberellin A7, Melatonin and a few vitamins on the germination of Brassica juncea (L.) Czern

28-33

LE MINH TUONG, NGUYEN PHUOC TRIEN, TRINH XUAN VIET. The antagonistic ability of actinomycetes isolates against Colletotrichum sp. fungus causing anthracnose disease on lotus seed

34-40

NGUYEN THI THANH XUAN, NGUYEN HUYNH AN TINH, TRAN CHI NHAN, LY NGOC THANH XUAN, NGUYEN QUOC KHUONG, PHAM VAN QUANG. Effect of nitrogen-fixing bacteria and nitrogen level on growth, yield and nitrogen absorption of maize

41-48

NGUYEN THI MY DUYEN, DIEP NHUT THANH HANG. Effect of fertilizers on growth and flowering of Corail Gelee and Pas De Deux rose (Rosa sp.) in Long Xuyen, An Giang

49-55

PHAN QUOC HUNG, VU THI XUAN HUONG, NGUYEN TU DIEP, NGUYEN THO HOANG, HA VAN TU. Evaluation of vegetable and crops produce status and soil properties at Phu Tho province

56-66

NGUYEN QUOC KHUONG, LE THI NHU Y, LE TRAN THIEN SON, TRAN DUONG TIEN, DIEP TRONG PHUC, NGUYEN THI HONG NGHI, LE THI MY THU, TRAN NGOC HUU, LE VINH THUC, TRAN CHI NHAN, LY NGOC THANH XUAN. Effects of purple nonsulfur bacteria possessing N2-fixing on growth yield and soil fertility cultivated red onion (Allium ascalonicum L.)

67-74

TRUONG VAN XA, TRAN KIM THOA. Study optimization of total polyphenol, total flavonoid  from flower Clitoria ternatea extract using ​the design of Plackett-Burman matrix ​and the response surface methodology Box-Behnken

75-84

NGUYEN HOANG ANH, MAC XUAN HOA. Optimization for obtaining betacyanin pigment from red-fleshed dragon fruit by using ultrasound assisted extractio

85-90

DO BIEN CUONG, NGUYEN THE DUYET. Characteristics of tyrosinase from the vulva tissue of Vietnam paddystraw mushroom

91-95

PHAM QUOC HUY. Assessment of fishing activities status impacts to marine fisheries resources in the coastal and inshore areas of Ba Ria – Vung Tau province

96-103

NGUYEN TRAN TIEN PHUNG, LE THI HONG PHUONG. Production situation and linkage in consumption bitter gourd of households in Gio Linh district, Quang Tri province

104-113