Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Lâm nghiệp và Thủy sảnMỤC LỤC

 

NGUYỄN THỊ HÀ, LÂM THÀNH ĐẠT. Sinh khối và lượng các bon tích lũy trên mặt đất của rừng trồng Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don) tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh

3-13

VŨ XUÂN ĐỊNH. Phân tích ảnh hưởng của địa hình tới mức độ biến động lớp phủ rừng phục vụ việc xác định các vùng ưu tiên bảo tồn tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông

14-21

TRẦN MINH ĐỨC, PHAN CÔNG SANH, ĐINH DIỄN, NGUYỄN PHƯƠNG VĂN, TRẦN NGỌC TOÀN, TRẦN QUỐC CẢNH. Hiện trạng thực vật thuộc nhóm dây leo thân gỗ tại Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

22-32

LÂM QUANG NGÔN, NGUYỄN THANH GIAO. Đa dạng thành phần loài lưỡng cư và bò sát tại Khu Bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

33-43

BÙI THỊ THIÊN KIM, HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG, LÊ ANH ĐỨC. Nghiên cứu xác định một số tính chất nhiệt chủ yếu của gỗ Căm xe (Xylia xylocarpa)

44-50

NGUYỄN VĂN QUANG, LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG, LƯƠNG THỊ LINH, NGUYỄN ĐẮC TÚ, NGÔ THỊ HOÀN, VŨ QUỲNH ANH. Tổng quan hiện trạng ngành nuôi biển Việt Nam

51-61

NGUYỄN THỊ QUẾ CHI, LÊ HỒNG TUẤN. Thành phần loài chi rong mơ (Sargassum) tại vịnh Nha Trang, Khánh Hòa và đặc điểm sinh sản hữu tính của loài Sargassum serratum Dai

62-72

NGUYỄN XUÂN THÀNH, LÊ MINH HIỆP, ĐÀO THỊ ÁNH TUYẾT, ĐỖ MẠNH HÀO. Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và tỷ lệ sống cá rô phi giống ương trong môi trường nước lợ bằng công nghệ biofloc

73-81

PHAN PHƯƠNG LOAN, BÙI THỊ KIM XUYẾN, MAI THANH LÂM. Đặc điểm phân bố cá chạch lấu (Mastacembelus favus, Hora 1923) trong tự nhiên ở tỉnh Kiên Giang

82-87

NGUYỄN THỊ QUỲNH, THÁI THÀNH BÌNH, NGÔ THỊ MAI HƯƠNG, BÙI THỊ THƯƠNG, LÊ THỊ HUYỀN TRANG, TRƯƠNG VĂN THƯỢNG. Nghiên cứu mức độ nhiễm ký sinh trùng Nematopsis sp. Trên một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi tại Quảng Ninh và đề xuất biện pháp phòng chống

88-100

CONTENTS

 

NGUYEN THI HA, LAM THANH DAT. Aboveground biomass and carbon sequestration of Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don plantation in Dau Tieng protection forest management board, Tay Ninh province

3-13

VU XUAN DINH. Analyzing impacts of terrain to forest cover change in identification of priority areas for biodiversity conservation in Ngoc Son – Ngo Luong Nature Reserve

14-21

TRAN MINH DUC, PHAN CONG SANH, DINH DIEN, NGUYEN PHUONG VAN, TRAN NGOC TOAN, TRAN QUOC CANH. The status of plant belonging to woody liana group in Cu Lao Cham, Hoi An city, Quang Nam province

22-32

LAM QUANG NGON, NGUYEN THANH GIAO. Species diversity of the herpetofauna of Phu My species habitat conservation area, Giang Thanh district, Kien Giang province

33-43

BUI THI THIEN KIM, HOANG THI THANH HUONG, LE ANH DUC. Research for determination of some major thermal properties of pyinkado (Xylia xylocarpa)

44-50

NGUYEN VAN QUANG, LE THI PHUONG DUNG, LUONG THI LINH, NGUYEN DAC TU, NGO THI HOAN, VU QUYNH ANH. Overview the status of mariculture in Viet Nam

51-61

NGUYEN THI QUE CHI, LE HONG TUAN. Species composition of the genus Sargassum seaweed in Nha Trang bay, Khanh Hoa province and characteristics of sexual reproduction of Sargassum serratum Dai

62-72

NGUYEN XUAN THANH, LE MINH HIEP, DAO THI ANH TUYET, DO MANH HAO. The effects of stocking density on growth and survival of  tilapia fry reared in biofloc technology system in brackish water

73-81

PHAN PHUONG LOAN, BUI THI KIM TUYEN, MAI THANH LAM. Distribution of tire track eel (Mastacembelus favus) in Kien Giang province

82-87

NGUYEN THI QUYNH, THAI THANH BINH, NGO THI MAI HUONG, BUI THI THUONG, LE THI HUYEN TRANG, TRUONG VAN THUONG. Esearching the level of Nematopsis sp. infection on some mainly cultured bivalve in Quang Ninh and proposed measures for prevention

88-100