Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Chuyên đề 50 năm Viện Thổ nhưỡng Nông hóa


Chuyên đề 50 năm Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

  MỤC LỤC

   
NGUYỄN ĐỨC DŨNG, NGUYỄN XUÂN LAI, TRẦN MINH TIẾN, HỒ CÔNG TRỰC, NGUYỄN THU HÀ, NGUYỄN VIẾT HIỆP, NGUYỄN THỊ THU HOÀI, NGUYỄN TRẦN QUYỆN. Hiện trạng độ phì nhiêu đất trồng cà phê, hồ tiêu vùng Tây Nguyên   3-9
NGUYỄN VĂN ĐẠO, HOÀNG TRỌNG QUÝ. Xây dựng bản đồ nông hóa vùng trồng lúa của huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An   10-15
LƯƠNG ĐỨC TOÀN, NGUYỄN ĐÌNH THÔNG, NGUYỄN BÁ TRUNG, ĐỖ VĂN THUÂN, NGUYỄN THỊ THANH TÂM. Đặc điểm đất vùng trồng sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam.   16-21
NGUYỄN ĐỨC DŨNG, TRẦN THỊ HUẾ, LÃ TUẤN ANH. Đặc điểm và yếu tố hạn chế của đất tại một số vùng chuyên canh phục vụ cho quản lý dinh dưỡng tổng hợp một số loại rau chủ lực của tỉnh Thái Nguyên   22-27
TRẦN THỊ THU TRANG, TRẦN THỊ NGUYỆT, ĐÀM THẾ CHIẾN, PHẠM BÁ PHƯƠNG. Ảnh hưởng dài hạn của phân hữu cơ trong cải thiện độ phì nhiêu đất và nâng cao năng suất cây trồng trên đất xám bạc màu Bắc Giang   28-35
NGUYỄN VĂN GIANG, TRẦN THỊ HUẾ, PHẠM THỊ QUỲNH. Phân lập và tuyển chọn chủng vi nấm có khả năng phân giải kẽm từ đất trồng lúa   36-41
NGUYỄN DUY PHƯƠNG, NGUYỄN QUANG HẢI, NGÔ NGỌC NINH, NGUYỄN THỊ HUẾ. Nghiên cứu giải pháp hạn chế sự hình thành biuret trong quá trình hóa lỏng Urê để tạo phân bón hỗn hợp NPK hòa tan hàm lượng cao   42-45
TRẦN THỊ THU TRANG, TRẦN THỊ NGUYỆT, LÊ XUÂN PHƯƠNG, VŨ VĂN ĐÍNH, TRẦN MINH TIẾN. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón NPK sinh học và NPK nano đến năng suất lúa trên đất xám bạc màu Bắc Giang   46-51
NGUYỄN TOÀN THẮNG, TRẦN MINH TIẾN, LÊ XUÂN PHƯƠNG, VŨ VĂN ĐÍNH, TRẦN THU HIỀN. Nghiên cứu ảnh hưởng các loại đạm mới đến năng suất giống lúa Bắc Thơm 7 tại Hà Nội năm 2018   52-56
LÊ THỊ THANH THỦY, NGUYỄN THỊ THU HẰNG, LÊ NHƯ KIỂU. Đánh giá ảnh hưởng của các liều lượng bón phân vi sinh vật đa chức năng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và khả năng hạn chế bệnh héo xanh cây lạc do R. Solanacearum và héo vàng do F. Oxysporum tại Ứng Hòa, Hà Nội   57-61
PHẠM THỊ KIM XUYẾN, TRẦN THỊ TƯỜNG LINH, NGUYỄN VĂN BÉ HAI, LÂM VĂN HÀ. Một số kết quả sử dụng Nanochitosan-amin bón lá cho cây hoa lan giống Dendrobium Aridang Green tại thành phố Hồ Chí Minh   62-70
NGUYỄN VĂN BÌNH, TRÌNH CÔNG TƯ, TRẦN TRUNG DŨNG. Xác định công thức phân bón phù hợp cho cây hồ tiêu qua tính toán cân bằng dinh dưỡng   71-76
NGUYỄN VĂN BÌNH, TRÌNH CÔNG TƯ, TRẦN TRUNG DŨNG. Ảnh hưởng của N, P, K đến sinh trưởng và năng suất hồ tiêu trên đất đỏ bazan tỉnh Đắk Lắk   77-81
HỒ CÔNG TRỰC, TRÌNH CÔNG TƯ, TRẦN TRUNG DŨNG. Ảnh hưởng của phân kali đến sinh trưởng và năng suất mắc ca trên đất nâu đỏ tỉnh Đắk Nông                                                  82-86
HỒ CÔNG TRỰC, TRÌNH CÔNG TƯ, TRẦN TRUNG DŨNG. Nghiên cứu tổ hợp phân khoáng thích hợp cho cây mắc ca kinh doanh trên đất nâu đỏ tỉnh Đắk Nông   87-91
NGUYỄN THU HÀ, TRẦN THỊ THANH THỦY, TRẦN THỊ LỤA, ĐÀM THỊ THANH HÀ, TRƯƠNG THỊ DUYÊN, CAO THỊ THANH TÂM. Nhân sinh khối vi sinh vật xử lý phụ phẩm trồng trọt bằng kỹ thuật lên men chìm và lên men xốp   92-99
LÊ XUÂN ÁNH, NGUYỄN THỊ THANH TÂM, TỐNG THỊ PHÚ, NGUYỄN CÔNG VINH. Tác dụng của than sinh học trong việc giảm ô nhiễm của nước thải chăn nuôi sau biogas   100-106
ĐỖ VĂN THUÂN, TRẦN SỸ HẢI, LƯƠNG ĐỨC TOÀN, NGUYỄN ĐÌNH THÔNG, TỐNG THỊ PHÚ. Thực trạng chất thải tại các trang trại chăn nuôi lợn tập trung và vấn đề thu gom, xử lý trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   107-113
LÊ XUÂN ÁNH, LƯƠNG ĐỨC TOÀN, NGUYỄN THỊ THANH TÂM, NGUYỄN BÁ TRUNG, NGUYỄN ĐÌNH THÔNG. Hàm lượng kim loại nặng trong trầm tích các thủy vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   114-122

 

CONTENTS

   
NGUYEN DUC DUNG, NGUYEN XUAN LAI, TRAN MINH TIEN, HO CONG TRUC, NGUYEN THU HA, NGUYEN VIET HIEP, NGUYEN THI THU HOAI, NGUYEN TRAN QUYEN. Characteristic and changing of soil fertylity under coffee, black pepper cultivation in central highlands   3-9
NGUYEN VAN DAO, HOANG TRONG QUY. Building agrochemical map for rice production in Yen Thanh district, Nghe An province   10-15
LUONG DUC TOAN, NGUYEN DINH THONG, NGUYEN BA TRUNG, DO VAN THUAN, NGUYEN THI THANH TAM. Soil properties of Ngoc Linh ginseng cultivated regions in Quang Nam province   16-21
NGUYEN DUC DUNG, TRAN THI HUE, LA TUAN ANH. Soil fertility and limited nutrient factors of intensive vegetable zones for nutrient management of main vegetable in Thai Nguyen province       22-27
TRAN THI THU TRANG, TRAN THI NGUYET, DAM THE CHIEN, PHAM BA PHUONG. Long term effect of organic fertilizers on the improvement of soil fertility and crop yield in degraded soil in Bac Giang province   28-35
NGUYEN VAN GIANG, TRAN THI HUE, PHAM THI QUYNH. Isolation and screening of zinc and potassium  solubilizing fungi from rice rhizosphere   36-41
NGUYEN DUY PHUONG, NGUYEN QUANG HAI, NGO NGOC NINH, NGUYEN THI HUE. Technical solutions for limiting the biuret formation in the liquefying urea process to produce water soluble NPK fertilizer   42-45
TRAN THI THU TRANG, TRAN THI NGUYET, LE XUAN PHUONG, VU VAN DINH, TRAN MINH TIEN. Effects of bio-NPK and nano-NPK fertilizers on rice on degraded soil in Bac Giang province   46-51
NGUYEN TOAN THANG, TRAN MINH TIEN, LE XUAN PHUONG, VU VAN DINH, TRAN THU HIEN. Evaluating the effects of  7 nitrogen fertilizes of Binh Dien-Ninh Binh JSC on rice production at Ha Noi   52-56
LE THI THANH THUY, NGUYEN THI THU HANG, LE NHU KIEU. Assessment the effect of different dosed applying fertilizer of multi - functional microorganism to growth, development, yield and ability of inhibitionof R. Solanacearum and F. Oxysporum wilt diseases on groundnut in Ung Hoa, Ha Noi   57-61
PHAM THI KIM XUYEN, TRAN THI TUONG LINH, NGUYEN VAN BE HAI, LAM VAN HA. Some results of using Nanochitosan-Amin foliar fertilizer on Dendrobium Aridang Green orchid in Ho Chi Minh city   62-70
NGUYEN VAN BINH, TRINH CONG TU, TRAN TRUNG DUNG. Determining  suitable fertilizer dose for black pepper by nutrient balance method   71-76
NGUYEN VAN BINH, TRINH CONG TU, TRAN TRUNG DUNG. Effects of N, P, K for the growth and productivity of black pepper on red soil in Dak Lak provinc   77-81
HO CONG TRUC, TRINH CONG TU, TRAN TRUNG DUNG. The effect of potassium for macadamia growth and yields on redish brown soil in Dak Nong province   82-86
HO CONG TRUC, TRINH CONG TU, TRAN TRUNG DUNG. Rresearch on suitable mineral fertilizer treatment for mature macadamia on redish-browsoil in Dak Nong province   87-91
NGUYEN THU HA, TRAN THI THANH THUY, TRAN THI LUA, DAM THI THANH HA, TRUONG THI DUYEN, CAO THI THANH TAM. Biomass production of compost enrichment bio inoculant by submerged and solid state fermentation techniques   92-99
LE XUAN ANH, NGUYEN THI THANH TAM, TONG THI PHU, NGUYEN CONG VINH. The effect of biological coals in reducing pollution of post-biogas livestock waste water   100-106
DO VAN THUAN, TRAN SY HAI, LUONG DUC TOAN, NGUYEN DINH THONG, TONG THI PHU. Current situation of waste collection at pig farms and treatment solutions in Bac Ninh province   107-113
LE XUAN ANH, LUONG DUC TOAN, NGUYEN THI THANH TAM, NGUYEN BA TRUNG, NGUYEN DINH THONG. Heavy metal contents in the sediment of the rivers, canals and lakes in Bac Ninh province   114-122